KO­DEN KNEKKES

Slaget om Atlanterhavet - - De Allierte Slår Tilbake -

Ge­ni­ene i Blet­ch­ley Park bi­dro til å red­de han­dels­flå­ten og Stor­bri­tan­nias krig

Kom­bi­na­sjo­nen av handelsflåtens helte­mot og eks­per­ti­sen til krigs­ski­pe­ne og fly­ene som fulg­te dem over ha­vet, var es­sen­si­ell for å hol­de bri­te­ne met­te og krigs­ma­ski­ne­ri­et i gang. Men uten ar­bei­det til ko­de­knek­ker­ne i Blet­ch­ley Park, og spe­si­elt den bril­jan­te Alan Tu­ring, kun­ne inn­sat­sen de­res ha va­ert for­gje­ves.

Sig­na­le­ne fra det tys­ke luft­vå­pe­net ble de­kryp­tert og lest al­le­re­de midt i 1940, men ko­den som den tys­ke ma­ri­nen bruk­te, var mye vans­ke­li­ge­re å knek­ke. Bri­te­ne had­de fått tak i en Enig­ma kryp­te­rings­ma­skin fra U-33 tid­lig i kri­gen, men da den tys­ke ma­ri­nen inn­før­te nye sik­ker­hets­for­ord­nin­ger, ble den­ne vans­ke­lig å bru­ke. Da fle­re ro­to­rer ble lagt til i Enig­ma, ble job­ben na­er­mest umu­lig for gjen­gen i Blet­ch­ley. Nå måt­te de gjet­te hvil­ke tre av de åtte ro­to­re­ne som ble brukt hver dag.

Bri­te­ne mang­let de­tal­jert kunn­skap om hvor­dan ro­to­re­ne vir­ket, og der­med klar­te de bare å de­kryp­te­re noen få mel­din­ger. Bri­te­ne fam­let i mør­ke, sam­ti­dig som Kriegs­ma­ri­ne gjor­de stor suk­sess og senket enor­me meng­der han­dels­va­rer. Gjen­nom­brud­det kom fak­tisk ikke før i ok­to­ber 1942, da U-559 ble kap­ret, med Enig­ma-do­ku­men­ter om bord. Først da kun­ne ko­de­ne de­kryp­te­res i til­strek­ke­lig grad.

Alan Tu­ring og team­et hans i “Hut 8” bruk­te en ma­skin og Tu­rings egen kryp­to­ana­ly­tis­ke pro­sess, kjent som “ban­bu­ris­mus”, for å iden­ti­fi­se­re de mest sann­syn­li­ge ro­to­re­ne i midt­en og på høy­re side på Enig­ma-ma­ski­nen. Tu­ring og team­et ut­nyt­tet tys­ker­nes feil i å be­gyn­ne alle mel­din­ge­ne med de sam­me bok­sta­ve­ne, og ar­bei­det seg inn­over der­fra.

Før ko­den ble knek­ket, la han­dels­skip fullas­tet med for­sy­nin­ger ut fra Nord-Ame­ri­ka for så å bli tor­pe­dert på vei til Stor­bri­tan­nia. Si­tua­sjo­nen var så­pass far­lig at Churchills råd­gi­ve­re ad­var­te om at lan­det sto i fare for å sulte. Men ko­de­knek­ker­ne kom dem til unn­set­ning.

Nå var bri­te­ne be­va­ep­net med in­for­ma­sjon om tys­ker­nes be­ve­gel­ser. Kon­voi­ene kun­ne leg­ge kur­sen uten­om ubå­te­nes skrek­ke­li­ge ulve­flok­ker, og rek­ke frem til Stor­bri­tan­nia i god be­hold med de for­sy­nin­ge­ne (og se­ne­re også men­ne­ne) som de så sårt treng­te.

n Da Tysk­lands Enig­ma-ma­skin ble de­kryp­tert, steg hå­pet for At­lan­ter­ha­vets han­dels­flå­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.