VER­DENS VER­STE REI­SE

Murmansk-konvoienes ferd var bare 403 mil lang, men far­van­net var sva­ert ugjest­mildt.

Slaget om Atlanterhavet - - De Allierte Slår Tilbake -

HVALFJÖRDUR

En 30 km lang fjord vest på Is­land, der bri­tis­ke og ame­ri­kans­ke ma­rine­ba­ser holdt til. Sam­lings­punkt for Murmansk-kon­voi­ene frem til fe­bru­ar 1942.

LOCH EWE

En fjord nord­vest i det skots­ke høy­lan­det. Loch Ewe tok over som sam­lings­punkt etter ka­ta­stro­fen med PQ-17, del­vis for å for­vir­re tysk etter­ret­ning

Murmansk

NORDKAPP

Den far­ligs­te de­len av rei­sen var pas­se­rin­gen av Nord-Nor­ge, på grunn av de tys­ke ba­se­ne. Det var imid­ler­tid på Nordkapp at de al­li­er­te fikk has på Scharn­horst. Byen lig­ger ved en smal fjord på Kola­halv­øya i Ba­rents­ha­vet, na­er gren­sen til Nor­ge og Fin­land. Byen ble ho­ved­havn for kon­voi­ene i Nord­is­ha­vet.

BJØRNØYA

Den bri­tis­ke ma­ri­nen ga be­skyt­tel­se så langt øst som til Bjørnøya.PQ-17 seil­te nord­øst for øya da den fikk ord­re om å spre seg. Det skul­le få ka­ta­stro­fa­le føl­ger.

AR­KAN­GELSK

Den and­re havne­byen som kon­voi­ene reis­te til, og som var inn­fros­set om vin­te­ren. I dag hol­des fjor­den åpen ved hjelp av bed­re is­bry­te­re.

n Sov­je­tis­ke krigs­skip es­kor­te­rer en Mur­mansk­kon­voi og be­sva­rer et tysk luft­an­grep i Ba­rents­ha­vet på øst­fron­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.