ERNEST J. KING

En sta, men suk­sess­rik kommandør

Slaget om Atlanterhavet - - De Allierte Slår Tilbake - Leve­tid: 1878-1956 Land: USA

Den er­far­ne sjø­man­nen Ernest King var en ir­ri­ta­bel type, men var li­ke­vel en av USAs frems­te ad­mi­ra­ler un­der kri­gen. USAs øvers­te sjef for inn­sat­sen i At­lan­ter­ha­vet fikk an­sva­ret for å tak­le ubåt­trus­se­len før USA in­volver­te seg of­fi­si­elt i and­re ver­dens­krig. I be­gyn­nel­sen nøl­te han med å sam­ar­bei­de med bri­te­ne, men gans­ke snart ak­sep­ter­te han til­bu­det om kon­voieskor­te i At­lan­ter­ha­vet. Til å be­gyn­ne med fore­trakk King ubåt­pa­trul­je i ste­det for kon­vo­i­sys­tem. Han end­ret imid­ler­tid me­to­de så snart ubåt­kap­tei­ne­ne la­er­te seg det fas­te tids­skje­ma­et som King had­de satt opp for pa­trul­je­ne. King la­er­te av sine feil, og etter hvert sør­get stra­te­gi­en hans for at den ame­ri­kans­ke kys­ten ble trygg, og at ulve­flok­ken holdt seg unna. Den­ne suk­ses­sen før­te til at King ble for­frem­met til en to­delt rol­le, som øverst­kom­man­de­ren­de for den ame­ri­kans­ke flå­ten og som kommandør for ma­ri­ti­me ope­ra­sjo­ner. Se­ne­re i kri­gen le­det han ame­ri­ka­ner­nes of­fen­siv mot ja­pa­ner­ne i Stille­ha­vet.

n King lev­de etter mot­to­et “gjør alt du kan med det du har”. “USAS ØVERS­TE SJEF FOR INN­SAT­SEN I AT­LAN­TER­HA­VET FIKK AN­SVA­RET FOR Å TAK­LE UBÅT­TRUS­SE­LEN.”

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.