JO­NAS H. INGRAM

En tid­li­ge­re fot­ball­spil­ler uten frykt

Slaget om Atlanterhavet - - De Allierte Slår Tilbake - Leve­år: 1886-1952 Land: USA

Som øverst­kom­man­de­ren­de i den at­lan­tis­ke flå­ten fra og med 1944 bi­sto Ingram i å sik­re sei­e­ren over ubåtene. I lø­pet av kri­gen steg ad­mi­ra­len i gra­de­ne, og spil­te en vik­tig rol­le i å hol­de troppe­trans­por­ten over At­lan­ter­ha­vet trygg. Slik ble ope­ra­sjo­ner som Torch og Overlord mu­lig. Han kom til mak­ten i krigens sis­te fase og ga en ut­ta­e­ret ulve­flokk det sis­te nåde­stø­tet. Ingram had­de også tett kon­takt med det bra­si­li­ans­ke mi­li­ta­e­ret. De­res sam­ar­beid bi­dro ef­fek­tivt til opp­rett­hol­de alliert kon­troll i SørAt­lan­te­ren. I ste­det for å mot­ta nok en Dis­tin­guis­hed Ser­vice Me­dal, ble han etter kri­gen til­delt gull­stjer­nen. Den ame­ri­kans­ke de­stroy­eren USS Jo­nas Ingram ble opp­kalt etter ham, men kalle­nav­net hans var imid­ler­tid “den en­ar­me­de ad­mi­ra­len”, si­den han all­tid sa at “jeg skul­le ha gitt høyre­ar­men min for å vin­ne den­ne match­en”. Si­ta­tet re­fer­te til hans tid­li­ge­re kar­rie­re in­nen ame­ri­kansk fot­ball, på la­get til Uni­ted Sta­tes Naval Aca­de­my.

n Ad­mi­ral Ingram had­de al­le­re­de fått en for­tje­neste­me­dal­je i førs­te ver­dens­krig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.