AD­MI­RAL LEONARD MURRAY

Slaget om Atlanterhavet - - De Allierte Slår Tilbake -

– man­nen som le­det Canadas ma­ri­ne gjen­nom and­re ver­dens­krig

Leonard War­ren Murray ble født 22. juni 1896 i Gran­ton på Nova Sco­tia. Han var etter­kom­mer av skots­ke im­mi­gran­ter på fars­si­den. Murray voks­te opp na­er sjø­en i Pic­tou Lan­ding. Han slut­tet på sko­len al­le­re­de som 14 åring for å ver­ve seg til det førs­te re­krutt­inn­ta­ket hos det ny­lig opp­ret­te­de Royal Navy Col­le­ge of Ca­na­da i Ha­li­fax. In­nen få år fikk han opp­le­ve skar­pe opp­drag.

Da førs­te ver­dens­krig brøt ut, fikk Murray i opp­drag å be­skyt­te da­ti­dens størs­te far­tøy i den ka­na­dis­ke ma­ri­nen, HMCS Nio­be. Murray vis­te seg å va­ere en dyk­tig ung matros, og ble etter hvert bat­teri­sjef på HMCS Mar­ga­ret, før han ble for­frem­met til løyt­nant på

HMCS Rain­bow. Det var imid­ler­tid pe­rio­den han tje­neste­gjor­de på HMS Le­viat­han de sis­te to åre­ne av førs­te ver­dens­krig, som skul­le vise seg å bli ver­di­full. Som as­sis­te­ren­de na­vi­ga­tør skul­le han or­ga­ni­se­re troppe­kon­voi­er over At­lan­ter­ha­vet for å ut­ma­nøv­re­re tys­ke ubå­ter – en per­fekt for­be­re­del­se til den kom­men­de ubåt­kri­gen mot Nazi-Tysk­land.

Da det ble er­k­la­ert krig mot Hit­lers styr­ker i sep­tem­ber 1939, ble Murray raskt opp­nevnt som nest­kom­man­de­ren­de for ma­ri­nen. Han ble snart pri­mus mo­tor for gjen­opp­rust­nin­gen og ut­vi­del­sen av marinens flå­te, og reis­te land og strand rundt for å re­krut­te­re tid­li­ge­re ma­rine­of­fi­se­rer.

For en kort pe­rio­de ble Murray sendt til Stor­bri­tan­nia i kon­voi­tje­nes­te, men ble raskt kalt til­ba­ke og satt inn som le­der for New­found­lands es­kor­te­styr­ke (NEF) i juni 1941. Nå had­de han an­sva­ret for en flå­te med både ka­na­dis­ke og bri­tis­ke de­stroy­ere og 21 kor­vet­ter. Han le­det es­korte­tu­re­ne fra New York til sør­spis­sen av Is­land.

Høyde­punk­tet i kar­rie­ren kom imid­ler­tid 1. april 1943, da han ble ut­nevnt til øverst­kom­man­de­ren­de for Nord­vestAt­lan­te­ren uten­for Ca­na­da. Han var enes­te ka­na­dier som styr­te en hel krigs­are­na ale­ne gjen­nom hele kri­gen. Tysk­land var på re­tur, og Murray le­det krigens størs­te konvoi, be­stå­en­de av 67 han­dels­skip med 1,5 mil­lio­ner tonn for­sy­nin­ger, trygt til Eng­land i au­gust 1944. Helt til krigens sis­te slutt opp­rett­holdt Murray den sto­is­ke roen som krev­des for å hånd­te­re den vik­ti­ge opp­ga­ven det var å sik­re de al­li­er­te kon­voi­ene over At­lan­ter­ha­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.