MA­SKIN­ROM­MET

Slaget om Atlanterhavet - - Dødens Konvoi -

HDML-ski­pe­ne var ut­styrt med to die­sel­mo­to­rer og en ge­ne­ra­tor som ga strøm. Ma­skin­rom­met var til en­hver tid be­man­net av én mann som gikk 12 ti­mers skift. Med en marsj­fart på ca. 600 om­drei­nin­ger per mi­nutt, bruk­te beg­ge mo­to­re­ne gjen­nom­snitt­lig 32 li­ter driv­stoff i ti­men. Med plass til 7000 li­ter driv­stoff om bord, kun­ne ski­pet gå over 2000 nau­tis­ke mil. Ma­ski­nis­ten had­de an­svar for at driv­stof­fet ble for­brukt likt fra tan­ke­ne på styr­bord og ba­bord side, slik at ski­pet lå i ba­lan­se og unn­gikk slag­side.

n Un­der: Etter at en synke­mine ble drop­pet over en ubåt, kun­ne ma­ski­nis­ten øke mo­to­re­nes tur­tall til 900 om­drei­nin­ger per mi­nutt, så ski­pet kun­ne kom­me seg unna eks­plo­sjo­nen! n Over: De to mo­to­re­ne pro­du­ser­te til sam­men un­der 300 heste­kref­ter – de var...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.