10 KRI­TIS­KE KAM­PER SOM AVGJORDE SLAGET

Slaget om Atlanterhavet - - Dødens Konvoi -

DET VAR IKKE ETT EN­KELT SLAG, MEN SNA­RE­RE EN SE­RIE AV KRI­TIS­KE TREF­NIN­GER SOM AVGJORDE SLAGET OM AT­LAN­TER­HA­VET.

Når man ten­ker på and­re ver­dens­krig og de har­de kam­pe­ne som fore­gikk, er det ofte bil­der av de mest kjen­te hen­del­se­ne, som sla­ge­ne om Stor­bri­tan­nia og Sta­lin­grad, og de av­slut­ten­de og blo­di­ge kam­pe­ne i Ber­lin som duk­ker opp i be­visst­he­ten. Li­ke­vel er slaget om At­lan­ter­ha­vet sann­syn­lig­vis et av de vik­tigs­te sla­ge­ne i hele kri­gen.

De stri­den­de mak­te­ne kjem­pet inn­bitt om herre­døm­met over det­te vik­ti­ge om­rå­det, fra krigens førs­te til sis­te dag. Aksemaktene, med den tys­ke Kriegs­ma­ri­ne i spis­sen, viss­te at en sei­er til sjøs vil­le kut­te Stor­bri­tan­nias livs­vik­ti­ge for­sy­nings­lin­je, og stru­pe lan­det. Der­for la de opp til en hem­nings­løs ubåt­krig, slik de had­de gjort i førs­te ver­dens­krig. De gikk nåde­løst til verks, og både al­li­er­te krigs­skip og han­dels­skips­kon­voi­er led fryk­te­li­ge tap. På den and­re si­den viss­te de al­li­er­te at hvis de skul­le ha noe som helst håp om å over­vin­ne Nazi-Tysk­land var de var nødt til å hol­de lin­je­ne åpne og Stor­bri­tan­nias krigs­ma­ski­ne­ri i igang. Alt av­hang av at han­dels­kon­voi­ene nåd­de frem dit de skul­le, om det nå var Stor­bri­tan­nia, Sov­jet­unio­nen el­ler and­re ste­der der de al­li­er­te kjem­pet. Det var han­dels­kon­voi­enes last med olje, mat, vå­pen og menn som holdt kri­gen i gang. Uten dem vil­le Tysk­land ha fort­satt å ryk­ke frem og Stor­bri­tan­nia måt­te ha over­gitt seg.

Beg­ge si­der viss­te at det var krigens ut­fall som sto på spill, og fron­te­ne var har­de. Slaget om At­lan­ter­ha­vet bøl­get frem og til­ba­ke gjen­nom fle­re av­gjø­ren­de tref­nin­ger. Beg­ge si­der grep over­ta­ket så fort det var en mu­lig­het, men mis­tet det like fort når mot­stan­de­ren slo til­ba­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.