1. SLAGET OM NAR­VIK

Slaget om Atlanterhavet - - Dødens Konvoi -

DATO: 10.-13. APRIL 1940

STED: NORSKE­KYS­TEN

IN­VOLVER­TE EN­HE­TER: EN LANG REK­KE SKIP, BLANT AND­RE:

AL­LI­ER­TE – HMS HARDY, HOTSPUR, HAVOCK. FIENDT­LI­GE AKSE­MAK­TER – HER­MANN KUN­NE, HANS LUDEMANN, WIL­HELM HEIDKAMP, ANTON SCHMIDT UT­FALL: HALV­PAR­TEN AV KRIEGS­MA­RI­NES DE­STROY­ERE BLE SENKET

Før Tysk­land skul­le in­va­de­re Frank­ri­ke var pla­nen å ok­ku­pe­re Nor­ge. Aksemaktene men­te at lan­det var sen­tralt for ubåtene, etter­som de da kun­ne an­gri­pe alliert skips­fart fra nors­ke havne­byer. Dess­uten fikk de kloa i jern­mal­men som kom fra Sverige til Nar­vik.

De al­li­er­te, på sin side, øns­ket ikke bare å sik­re jern­mal­men for sin egen del. De be­trak­tet sam­ti­dig Nar­vik som et mu­lig bro­hode for en frem­ti­dig ope­ra­sjon som skul­le hjel­pe Fin­land i vin­ter­kri­gen mot Sov­jet­unio­nen. Hvis man lyk­tes i etab­le­re et slikt bro­hode, vil­le svens­ke gru­ver lig­ge til­gjen­ge­lig for de al­li­er­te, og etter hvert også Balti­kum.

I et for­søk på å for­hind­re at Tysk­land la be­slag på dis­se vik­ti­ge na­tur­re­sur­se­ne og etab­ler­te ma­rine­ba­ser langs norske­kys­ten, gikk den bri­tis­ke ma­ri­nen til mot­of­fen­siv uten­for Nar­vik. Sam­ti­dig gikk tys­ke sol­da­ter i land langs hele kys­ten.

Ber­nard War­burton-Lee Un­der var kommandør for 2. de­stroy­er­flå­te, som blant an­net be­sto av fem H-class-de­stroy­ere. De lyk­tes i å sen­ke to tys­ke de­stroy­ere (og drep­te den tys­ke kom­man­dø­ren Frie­drich Bon­te sam­ti­dig). Ett skip ble hardt ram­po­nert og to and­re fikk let­te­re ska­der.

Idet bri­te­ne skul­le ven­de hjem­over igjen, ble de imid­ler­tid an­gre­pet av tre tys­ke de­stroy­ere. Li­ke­vel klar­te de bri­tis­ke ski­pe­ne å sen­ke et am­mu­ni­sjons­skip og seks laste­skip. Men pri­sen ble høy – de mis­tet både HMS Hardy (og War­burton-Lee) og HMS Hunter.

Bri­te­ne had­de frem­de­les et håp om å ta til­ba­ke kon­trol­len over Nar­vik havn, og 13. april dro de til­ba­ke for å sen­ke de ska­de­de tys­ke ski­pe­ne. Grup­pen be­sto av slag­ski­pet HMS War­s­pi­te og ni de­stroy­ere. De åtte tys­ke de­stroy­er­ne som var igjen i Ofot­fjor­den, var i ferd med å gå tom for både driv­stoff og am­mu­ni­sjon. De had­de prak­tisk talt stran­det.

I for­kant av det­te and­re an­sla­get, had­de War­s­pi­tes ka­ta­pult­fly klart å sen­ke U-64. Det­te var enes­te gang un­der hele kri­gen at et han­gar­skip­ba­sert fly lyk­tes i å sen­ke en tys­ke ubåt. I stri­dig­he­te­ne som fulg­te senket bri­te­ne tre tys­ke de­stroy­ere, mens de gjen­va­eren­de fem ble bo­ret i senk. Tyskrne svar­te med å ska­de tre bri­tis­ke de­stroy­ere. HMS Es­ki­mo had­de mis­tet bau­gen, og var tvun­get til å bli va­eren­de i Nor­ge til 31. mai.

De al­li­er­te opp­lev­de yt­ter­li­ge­re frem­gang da War­s­pi­te også lyk­tes i å øde­leg­ge en rek­ke kyst­bat­te­ri­er. Til sam­men had­de tys­ker­ne mis­tet rundt 1000 menn, og om lag halv­par­ten av Kriegs­ma­ri­nes de­stroy­ere var gått tapt.

Da War­s­pi­te for­lot Nar­vik 14. april, av­fyr­te Kriegs­ma­ri­ne to tor­pe­do­er mot ski­pet. De mis­lyk­tes – tor­pe­do­ene de­to­ner­te ikke. Det­te ble et ta­len­de bil­de på Kriegs­ma­ri­nes to­ta­le fias­ko. Men på grunn av at de al­li­er­te mang­let bakke­styr­ker, fikk de ikke ut­nyt­tet over­ta­ket de had­de til sjøs, og Nor­ge falt.

n HMS Es­ki­mo ble truf­fet av en torpedo og fikk øde­lagt bau­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.