4. SEN­KIN­GEN AV BIS­MARCK

Slaget om Atlanterhavet - - Dødens Konvoi -

DATO: 26.-27. MAI 1941

STED: AT­LAN­TER­HA­VET

IN­VOLVER­TE EN­HE­TER: AL­LI­ER­TE – AN­GRI­PEN­DE EN­HE­TER: HMS ARK ROYAL, ROD­NEY, KING GEORGE V, DORSETSHIRE OG SHEF­FIELD UT­FALL: BIS­MARCK BLIR SENKET

Umid­del­bart etter at HMS Hood ble senket, fikk Bis­marck en blod­tørs­tig bri­tisk ma­ri­ne på nak­ken. Slag­ski­pet King George V og han­gar­ski­pet Vic­to­rious var hakk i hael, så den ska­de­de Bis­marck var nødt til å nå inn til havn hvis den skul­le over­le­ve. Til å be­gyn­ne med så det ut til at den skul­le lyk­kes. En skvad­ron med Sword­fish-tor­pe­dobombe­fly tok av fra Vic­to­rious for å gå til an­grep mot Bis­marck, men klar­te ikke å få inn et skik­ke­lig treff. Og til tross for at ski­pe­ne Nor­folk, Suffolk og Pr­in­ce of Wales fulg­te etter, mis­tet de byt­tet sitt av syne.

Om bord på Bis­marck fikk kap­tein Günt­her Lütjens et mer­ke­lig inn­fall om å kon­tak­te Hit­ler via ra­dio for å un­der­ret­te ham om sen­kin­gen av Hood. Det­te var et lykke­treff for bri­te­ne, som pluk­ket opp mel­din­gen. Til å be­gyn­ne med klar­te de ikke å lo­ka­li­se­re ek­sakt hvor Bis­marck be­fant seg, men snart fikk de sik­tet seg inn mot må­let.

Sword­fish-fly­ene had­de fylt opp tan­ken, tok av igjen og fikk inn to full­tref­fe­re. Den ene lås­te Bis­marcks ror og knus­te styre­me­ka­nis­men. Ski­pet gikk i ring etter som kvel­den falt på. Men mør­ket var ikke til sa­er­lig hjelp, og de bri­tis­ke de­stroy­er­ne fort­sat­te å ter­ro­ri­se­re fien­den.

Om mor­ge­nen den 27. mai av­slut­tet den bri­tis­ke ma­ri­nen det de kom for.

HMS Rod­ney åp­net ild, og King George V fulg­te etter. Bis­marck kjem­pet tap­pert, men ved 10-ti­den had­de alle de sto­re våp­ne­ne stil­net. Etter noen fle­re sal­ver, ble se­kun­da­er­våp­ne­ne også øde­lagt. Kl. 10.15 senket HMS Dorsetshire Bis­marck med tre tor­pe­do­er.

n 111 av mann­ska­pet på Bis­marck over­lev­de. Bri­te­ne tok dem med til­ba­ke til Stor­bri­tan­nia, der de ble sit­ten­de som krigsfanger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.