5. BOMBARDERINGEN AV PQ-17

Slaget om Atlanterhavet - - Dødens Konvoi -

Da største­par­ten av konvoi PQ-17 ble senket, kal­te Win­ston Churchill det en av krigens “mest me­lan­kols­ke hen­del­ser på ha­vet”. An­gre­pet var et knusende til­bake­slag for de al­li­er­te og før­te til at kon­voi­ene i Nord­is­ha­vet, som for­syn­te Sov­jet­unio­nen, ble mid­ler­ti­dig inn­stilt.

Kort etter at konvoi PQ-17 la ut fra Hval­fjordur på Is­land, ble den opp­da­get av tys­ke styr­ker og an­gre­pet på nåde­løst vis. Den bri­tis­ke ad­mi­ral­sta­ben had­de holdt øye med konvoiens start­vans­ker (det­te var førs­te gang USA og Stor­bri­tan­nia sam­ar­bei­det om en mi­li­ta­er ope­ra­sjon der bri­te­ne had­de kom­man­do­en). Da ad­mi­ral Dudley Pound fikk vite at tys­ke skip mest sann­syn­lig var på vei mot kon­voi­en, be­ord­ret han eskorteskipene til å for­la­te den og i ste­det be­sky­te de an­tat­te an­gri­per­ne. Han ba også kon­voi­en om å løse seg opp og spre seg. Det var en skjebne­svan­ger av­gjø­rel­se som fikk tra­gis­ke kon­se­kven­ser.

PQ-17 var nå rib­bet for be­skyt­tel­se og spredt uto­ver det enor­me ha­vet. Der­med ble de et lett byt­te. Mens es­korte­far­tøy­ene let­te etter tys­ke krigs­skip som ald­ri kom, mal­trak­ter­te Luftwaf­fes fly og tys­ke ubå­ter han­dels­ski­pe­ne som de­spe­rat for­søk­te å nå sov­je­tisk havn. El­le­ve skip nåd­de li­ke­vel frem og fikk le­vert 64 000 tonn for­sy­nin­ger til Sov­jet­unio­nen.

De ski­pe­ne på tap­pert vis klar­te seg, før­te iro­nisk nok til en uover­ens­stem­mel­se mel­lom de al­li­er­te; Sov­jet­unio­nen kun­ne ikke ak­sep­te­re at så man­ge skip i kon­voi­en ble senket og be­skyld­te bri­te­ne og ame­ri­ka­ner­ne for å lyve. Det var ikke før i sep­tem­ber at de al­li­er­te igjen vå­get å leg­ge ut på en ny konvoi i Nord­is­ha­vet, den­ne gang i føl­ge med 16 de­stroy­ere.

DATO: JU­LI 1942

STED: NORD­IS­HA­VET

IN­VOLVER­TE EN­HE­TER: AL­LI­ER­TE – KONVOI PQ-17. AKSEMAKTENE – U-456, LUFTWAF­FE

UT­FALL: 24 AV 35 HAN­DELS­SKIP GIKK NED

“LUFTWAF­FES FLY OG TYS­KE UBÅ­TER MAL­TRAK­TER­TE HAN­DELS­SKI­PE­NE SOM DE­SPE­RAT FOR­SØK­TE Å NÅ SOV­JE­TISK HAVN.” n Den om­fat­ten­de bombarderingen av nes­ten hele konvoi PQ-17 tvang de al­li­er­te til å ten­ke nytt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.