6. SLAGET I BA­RENTS­HA­VET

Slaget om Atlanterhavet - - Dødens Konvoi -

DATO: 31. DE­SEM­BER 1942

STED: BA­RENTS­HA­VET

IN­VOLVER­TE EN­HE­TER: AL­LI­ER­TE – KONVOI JW-51B, SEKS BRI­TIS­KE SKIP, BL.A. HMS SHEF­FIELD OG JA­MAI­CA AKSE­MAK­TER – AD­MI­RAL HIP­PER, LUTZOW, FRIE­DRICH ECKOLDT, RICHARD BEITZEN, THEODOR RIEDEL, Z29, Z30 OG Z31 UT­FALL: HIT­LER BE­ORD­RET DEN TYS­KE MA­RI­NE TIL Å HA MER FO­KUS PÅ UBÅT­FLÅ­TEN OG MIND­RE PÅ OVERFLATEFLÅTEN

Un­der slaget i Ba­rents­ha­vet nytt­års­af­ten 1942 klar­te ikke den tys­ke ma­ri­nes over­flate­skip å sen­ke noen av han­dels­ski­pe­ne i konvoi JW-51B. Det re­sul­ter­te i en ra­di­kal stra­tegi­om­leg­ging.

Konvoi JW-51B be­sto av 12 han­dels­skip og åtte krigs­skip, og var en av man­ge kon­voi­er som seil­te til Sov­jet­unio­nen. Rundt kl. 8.20 den 31. de­sem­ber 1942 opp­da­get kon­voi­en tre tys­ke de­stroy­ere bak seg. De had­de føl­ge av yt­ter­li­ge­re tre de­stroy­ere og to tun­ge krys­se­re, så tys­ker­ne var ri­me­lig sik­re på at det­te vil­le bli en lett match. Da had­de de imid­ler­tid ikke reg­net med kap­tein R. Sher­broo­k­es krigs­list.

De had­de faer­re vå­pen enn fien­den som na­er­met seg kon­voi­en, så Sher­brooke si­mu­ler­te et tor­pedo­an­grep. Det fikk det tys­ke ski­pet Ad­mi­ral Hip­per til å bøye av, og kon­voi­en kjøp­te seg litt tid. Kam­pen som fulg­te ble klos­se­te og kao­tisk, idet tys­ke og bri­tis­ke skip tok feil av hver­and­re. HMS Bram­ble gikk ned med mann og mus, etter­fulgt av den tys­ke de­stroy­eren Frie­drich Eckoldt, som del­te seg i to. HMS Shef­field had­de gitt den en run­de sperrei­ld for­di den feil­ak­tig trod­de at den na­er­met seg Ad­mi­ral Hip­per.

Kon­voi­en kom seg hel­skin­net fra an­gre­pet og nåd­de havn som plan­lagt. Den­ne sei­e­ren skul­le vise seg å bli vik­ti­ge­re enn de ante. Hit­ler ble ra­sen­de over over­flate­ski­pe­nes udu­ge­lig­het, og var na­er ved å par­ke­re hele den tys­ke overflateflåten. Den ned­slåt­te ad­mi­ral Erich Rae­dar gikk av, og ble er­stat­tet av Karl Dö­nitz. Bort­sett fra den­ne ut­før­te Tysk­land kun én stør­re ope­ra­sjon med over­flate­skip i res­ten av kri­gen.

n Sen­kin­gen av Frie­drich Eckoldt og det fak­tum at tyskrne ikke klar­te å ska­de konvoi JW-51B fikk Hit­ler til å re­vur­de­re alle sjø­mi­li­ta­ere stra­te­gi­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.