9. OPE­RA­SJON “STONEWALL”

Slaget om Atlanterhavet - - Dødens Konvoi -

DATO: DE­SEM­BER 1943

STED: NORD-ATLANTEREN

IN­VOLVER­TE EN­HE­TER: AL­LI­ER­TE – BRI­TIS­KE, AME­RI­KANS­KE, CA­NA­DIS­KE, FRANS­KE OG NEWZEALANDSKE SKIP; AME­RI­KANS­KE, BRI­TIS­KE OG TJEKKISKE FLY

AKSEMAKTENE – T25, T26 AND Z27

UT­FALL: TRE TYS­KE DE­STROY­ERE BLE SENKET I BIS­CAYA­BUK­TA

Helt fra krigens be­gyn­nel­se var de al­li­er­te klar på at en blo­ka­de mot Tysk­lands im­port var helt av­gjø­ren­de for krigs­inn­sat­sen. Den fikk kode­navn Ope­ra­sjon “Stonewall”, men ble ikke or­dent­lig or­ga­ni­sert og sam­kjørt før i 1943. Li­ke­vel var det få tys­ke skip som klar­te å bry­te blo­ka­den.

Den 23. de­sem­ber 1943 opp­da­get USS Card en tysk blo­kade­bry­ter uten­for vest­kys­ten av Frank­ri­ke. Etter hvert ble det også meldt om en flo­til­je som var på vei. En rek­ke skip fra fle­re al­li­er­te na­sjo­ner be­gyn­te å sam­le seg for å av­sk­ja­ere flo­til­jen, som es­kor­ter­te en han­dels­kon­voi. I sam­me øye­blikk ble den tys­ke flo­til­jen bom­bar­dert av en tsjek­kisk fly­skvad­ron. SS Al­s­teru­fer ble stuk­ket i brann, og 28. de­sem­ber møt­te de­stroy­er­ne som skul­le bi­stå kon­voi­en, sam­me skjeb­ne.

Kon­voi­en valg­te å split­te seg i et for­søk på å kom­me i sik­ker­het, men det skul­le vise seg å va­ere et fa­talt feil­grep. HMS En­ter­pri­se og Glas­gow lot ikke sjan­sen gå fra seg og tok opp jak­ten på en av grup­pe­ne. In­nen kl 16.00 var tre tys­ke de­stroy­ere senket (T25, T26 og Z27). Han­dels­ski­pet SS Osor­no var hardt ram­po­nert. Det grunn­støt­te på et vrak og måt­te kvit­te seg med las­ten ute på ha­vet.

For å bøte på ta­pe­ne som aksemaktenes skip led, for­ven­tet de al­li­er­te at fle­re blo­kade­bry­te­re skul­le kom­me de na­er­mes­te da­ge­ne. Og gans­ke rik­tig, mel­lom 3.-5. ja­nu­ar 1944 senket ame­ri­kans­ke pa­trulje­skip yt­ter­li­ge­re tre far­tøy i det sør­li­ge At­lan­ter­ha­vet. Det­te skul­le bli de sis­te blo­kade­bry­ter­ne – etter land­gan­gen i Nor­man­die på D-da­gen mis­tet tys­ker­ne til­gan­gen til sine frans­ke havne­byer.

n I kam­pen mot tys­ke blo­kade­bry­te­re ope­rer­te HMS Glas­gow og En­ter­pri­se i to­spann. “IDET AL­LI­ER­TE SKIP SAM­LET SEG FOR Å AV­SK­JA­ERE FLO­TIL­JEN, BLE TYS­KER­NE BOM­BAR­DERT AV EN TSJEK­KISK FLY­SKVAD­RON.”

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.