Mer tvang er ikke løs­nin­gen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

LEDER: Det er et pa­ra­doks at brann­ve­se­net har fle­re virke­mid­ler enn det egent­li­ge hjelpe­ap­pa­ra­tet når det kom­mer til å hjel­pe kli­en­ter med ru­sog psy­kia­tri­pro­ble­mer.

De sis­te ti da­ge­ne har Af­ten­bla­det gjen­nom en rek­ke tanke­vek­ken­de re­por­ta­sjer i se­ri­en «Når alt rak­ner»satt søke­lys på bo­lig­for­hol­de­ne for den­ne grup­pen. Det­te er per­soner som le­ver i det som ser ut som søp­pel­hau­ger i sine egne hjem. Når alt har rak­net, har de grad­vis be­gra­vet seg selv i av­fall, møkk, tom­flas­ker og si­ga­rett­stum­per.

På ett el­ler an­net tids­punkt er pro­ble­met blitt uover­kom­me­lig, men det be­tyr ikke at de får el­ler vil ha hjelp. De enes­te som har hatt mu­lig­het til å bane seg vei inn i lei­lig­he­te­ne er brann­ve­se­net, un­der hen­vis­ning til brann­for­skrif­ter og brann­fare.

Rus­fors­ker Sver­re Nes­våg tok opp nett­opp den­ne ut­ford­rin­gen da han i Af­ten­bla­det fre­dag men­te at det må åp­nes for stør­re bruk av tvang mot de sy­kes­te av dis­se kli­en­te­ne. Han me­ner at ret­tig­hets­sam­fun­net og hen­vis­ning til men­neske­ret­tig­he­te­ne gjør at folk går til grun­ne for­di in­gen har lov el­ler rett til å hjel­pe dem i en kri­tisk si­tua­sjon. En­kelt­men­nes­ker for­kom­mer i en­som­het, me­ner Nes­våg.

Han pe­ker på et klas­sisk og vel­dig vans­ke­lig di­lem­ma alle som ar­bei­der i helse- og om­sorgs­sek­to­ren står midt i. Også de som er al­vor­lig syke, og opp­lagt ikke kla­rer å ta hånd om seg selv, har i ut­gangs­punk­tet rett til å be­stem­me over seg selv. Å gå inn i bo­li­ge­ne de­res og ryd­de opp, til­by dem hjelp og even­tu­elt sør­ge for at de kom­mer un­der be­hand­ling, kan fort bli et over­grep. Be­visst­he­ten om det­te er høy blant de an­sat­te.

Hva de deri­mot ikke ser ut til å va­ere like godt trent i, er hvor­dan de kan yte hjelp i en slik si­tua­sjon uten at det blir et in­tegri­tets­over­grep.

Lør­dag sa leder i Men­tal Helse, Kris­ti­an Ki­se Haug­land at det ikke er man­gel på tvangs­virke­mid­ler som er pro­ble­met. Han etter­ly­ser hel­ler en bed­re evne til å hånd­te­re dis­se si­tua­sjo­ne­ne in­nen­for da­gens reg­ler. Det­te hand­ler blant an­net om men­nes­ke­li­ge ev­ner, noe også Nes­våg pe­ker på.

En vel­ferds­stat skal ta vare på sine sva­kes­te. Det stri­der mot en­hver so­li­da­ri­tets­tan­ke å la dem leve i uver­dig­het bak egne gar­di­ner. Sam­ti­dig skal den per­son­li­ge in­tegri­tet va­ere tem­me­lig ukren­ke­lig i en li­be­ral retts­stat. Når dis­se to prin­sip­pe­ne set­tes på spis­sen, blir det vans­ke­lig. Sam­ti­dig er nett­opp dis­se tin­ge­ne kla­re kva­li­tets­tegn på sam­fun­net vårt. Der­for må det va­ere en an­nen vei ut av det­te enn økt tvangs­bruk.

Når dis­se to prin­sip­pe­ne set­tes på spis­sen, blir det vans­ke­lig.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / NTB SCANPIX

Rus­fors­ker Sver­re Nes­våg me­ner økt bruk av tvang vil hind­re at folk går til grun­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.