Mar­co Ny­marks rulle­stol skrem­mer vekk ut­lei­er­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ellen Kongs­nes ellen.kongs­[email protected]­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Mar­co Ny­mark bor fort­satt på ho­tell, men gir ikke opp. Med ad­vo­kat på slep går han fra vis­ning til vis­ning. Men så langt har rulle­sto­len skremt vekk ut­lei­er­ne.

– Pro­ble­met er at han er han­di­kap­pet, sier ad­vo­kat Olaf Ny­gaard.

Ny­gaard tror ikke at det er så en­kelt å få napp i det pri­va­te ut­leie­mar­ke­det som Stav­an­ger kom­mu­ne la til grunn. Kom­mu­nen av­vis­te søk­na­den fra Ny­mark om kom­mu­nal bo­lig for en må­ned si­den.

Ny­gaard har va­ert sam­men med Ny­mark på fle­re lei­lig­hets­vis­nin­ger.

«Lett ra­sis­me»

– Det er vans­ke­li­ge­re å kom­me inn på bo­lig­mar­ke­det for rulle­stol­bru­ke­re enn for and­re. Å va­ere han­di­kap­pet er like vans­ke­lig som å va­ere mørk­hud­et, sier Olaf Ny­gaard.

Han me­ner det fin­nes mye «lett ra­sis­me» i ut­leie­mar­ke­det. Skep­sis til rulle­sto­len gjør at de hel­ler vel­ger and­re leie­ta­ke­re.

Ad­vo­ka­ten tror li­ke­vel at ned­tu­ren i olje­in­du­stri­en fø­rer til fle­re le­di­ge lei­lig­he­ter, og at ut­lei­er­ne ikke kan va­ere så kres­ne som de har va­ert til nå.

Pro­ble­ma­tisk Nav-ga­ran­ti Ny­gaard over­tok som Mar­co Ny­marks ad­vo­kat for knap­pe to uker si­den og har al­le­re­de fått litt mer fart i sa­ken hans. I et møte med Nav har han også fått på plass en øko­no­misk ga­ran­ti som Ny­mark kan ta med til pri­va­te ut­lei­ere i ste­det for de­po­si­tum.

Ga­ran­ti­en fra Nav er imid­ler­tid ikke upro­ble­ma­tisk. Man­ge ut­lei­ere mis­for­står ga­ran­ti­en, sier ad­vo­ka­ten. Han tror også at no­en ut­lei­ere be­visst bru­ker Nav-ga­ran­ti­en som en vi­ka­ri­e­ren­de unn­skyld­ning for å av­vise bo­lig­sø­ke­re som Ny­mark. Iføl­ge Ny­gaard har Ny­mark mis­tet to lei­lig­he­ter for­di ut­lei­er ikke har stolt på ga­ran­ti­en fra Nav. Nå står han i fare for å mis­te én til: Ny­mark har fått til­bud om ett­roms-lei­lig­he­ten i Øst­re By­del til 8000 kro­ner per må­ned, men må leg­ge på bor­det 24.000 kro­ner i de­po­si­tum. Ut­leie­meg­le­ren, som for­mil­der lei­lig­he­ten på veg­ne av en pri­vat ut­lei­er, god­tar ikke Nav-ga­ran­ti.

Mang­ler pen­ger til de­po­si­tum Ut­leie­meg­le­ren har sen­tra­le ret­nings­lin­jer som sier at vi ikke god­tar Nav-ga­ran­ti. Det har va­ert er­fa­rin­ger med at det ikke all­tid har va­ert en like god ga­ran­ti som et de­po­si­tum, sier Hil­de Aa­non­sen hos Ut­leie­meg­le­ren i Stav­an­ger.

Både Aa­non­sen og Ny­mark hå­per imid­ler­tid at han skal kla­re å skaf­fe til veie 24.000 kro­ner, el­lers mis­ter han lei­lig­he­ten.

– Pro­ble­met hans nå er at han har øde­lagt øko­no­mi­en sin med å bo på ho­tell. Der­med har han ikke pen­ger til å be­ta­le de­po­si­tum, sier Ny­gaard.

Av­slag på kom­mu­nal bo­lig Mar­co Ny­mark har po­lio og er rulle­stol­bru­ker. Han har bodd i Stav­an­ger halv­an­net år og flyt­tet hit for på bo med kja­eres­ten. Da for­hol­det tok slutt ble Ny­gaard bo­steds­løs. Men kom­mu­nen av­slo søk­na­den om kom­mu­nal bo­lig, og po­li­ti­ke­re av­vis­te kla­gen.

Råd­man­nen - og po­li­ti­ker­ne men­te at Ny­mark bur­de ha gode sjan­ser til å skaf­fe seg lei­lig­het selv, på det pri­va­te bo­lig­mar­ke­det. En må­ned etter av­sla­get bor Ny­mark fort­satt på ho­tell.

– Jeg har stått på dag og natt. Jeg le­ser bo­lig­an­non­ser og kon­tak­ter ut­lei­ere. Men de fles­te hen­ven­del­se­ne en­der med av­slag per mail, sier Mar­co Ny­mark.

En­ten har lei­lig­he­ten trap­per el­ler så er ba­det for lite. Ny­mark har imid­ler­tid også fått mer­ke at rulle­sto­len i seg selv skrem­mer vekk ut­lei­er­ne.

– Man­ge sva­rer at de red­de for at rulle­sto­len vil på­fø­re lei­lig­he­ten de­res stør­re sli­ta­sje og at de ikke vil få kom­pen­sa­sjon for det­te, sier Ny­mark.

Dår­li­ge lei­lig­he­ter

Kom­mu­nal bo­lig kan Ny­mark bare glem­me, me­ner Ny­gaard:

– Kom­mu­nen sit­ter ikke med sa­er­lig man­ge til­rette­lag­te bo­li­ger og man­ge av dem er gam­le, i dår­lig for­fat­ning og er vans­ke­li­ge å få, sier Ny­gaard.

FRED­RIK REFVEM

Mar­co Ny­mark og ad­vo­ka­ten hans, Olaf Ny­gaard var på vis­ning i en pri­vat ett-roms­lei­lig­het for ut­leie i Øst­re By­del. Rulle­stol­bru­ker Mar­co Ny­mark er be­geist­ret over at han rek­ker opp til vask -og kjøk­ken­benk i den­ne lei­lig­he­ten, det er slett ikke vanlig...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.