Nav: Han bor på ho­tell fri­vil­lig

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ellen Kongs­nes ellen.kongs­[email protected]­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Nav me­ner at Mar­co Ny­mark bor fri­vil­lig på ho­tell og at han al­le­re­de har fått til­bud om bo­lig som han tak­ket nei til.

Iføl­ge Lo­ven om so­sia­le tje­nes­ter, pa­ra­graf 27, er det kom­mu­ne­nes opp­ga­ve å hjel­pe inn­byg­ge­re som ikke kla­rer å skaf­fe seg bo­lig selv.

Plikt til å hjel­pe

I lo­ven står det: «Kom­mu­nen er for­plik­tet til å fin­ne mid­ler­ti­dig bo­til­bud til de som ikke kla­rer det­te selv».

Mar­co Ny­mark fikk av­slag på sin søk­nad om kom­mu­nal bo­lig og har va­ert bo­steds­løs si­den slut­ten av sep­tem­ber. Han kla­get på av­sla­get, men kla­gen ble av­vist 3. ok­to­ber. Si­den har han bodd på ho­tell.

Selv om han er rulle­stol­bru­ker, uføre­tryg­det og fyl­ler dis­se kri­te­ri­ene for til­de­ling av bo­lig, fyl­ler han ikke kra­vet om bo­tid i kom­mu­nen. Kom­mune­po­li­ti­ker­ne kon­klu­der­te med at Mar­co Ny­mark bur­de va­ere i stand til å skaf­fe seg bo­lig selv, på det pri­va­te bo­lig­mar­ke­det. Hans akut­te be­hov for en mid­ler­ti­dig bo­lig er Navs an­svar, men­te Stav­an­ger kom­mu­ne.

Ho­tell er en god løs­ning

Navs leder for Hund­våg og Stor­haug, Ceci­lie Wil­lum­sen, sva­rer på Af­ten­bla­dets spørs­mål:

- Hvor­for bor Ny­mark fort­satt på ho­tell?

Ny­mark ble gitt til­bud om mid­ler­ti­dig til­pas­set lei­lig­het. Han valg­te da selv å bli bo­en­de på St. Svit­hun ho­tell. Ny­mark får dek­ket de­ler av sitt mid­ler­ti­di­ge bo­til­bud på ho­tel­let av Nav Hund­våg og Stor­haug, i tråd med lov­ver­ket.

Mar­co Ny­mark av­vi­ser at han har fått et slikt til­bud.

– Nav har til­budt meg én lei­lig­het i lø­pet av 25 da­ger, den lå på top­pen av en bak­ke på Stor­haug. Nav had­de hel­ler ikke un­der­søkt om lei­lig­he­ten var til­rette­lagt for rulle­stol før de ga meg til­bu­det, sva­rer Ny­mark.

– Hva har Nav kon­kret gjort for å hjel­pe Ny­mark med å skaf­fe eg­net bo­lig, Ceci­lie Wil­lum­sen?

Sju bor mid­ler­ti­dig

– Det er fire Nav-kon­tor i Stav­an­ger. Hvert kon­tor har en egen bo­lig­kon­su­lent som kun job­ber med å bi­stå bru­ke­re som tren­ger mid­ler­ti­dig bo­lig. Nav Hund­våg og Stor­haug har per 25 ok­to­ber sju per­soner i mid­ler­ti­dig bo­lig som føl­ges opp av bo­lig­kon­su­len­ten. Det er lagt ned mye res­sur­ser på om­rå­det, og i stor­by­sam­men­heng er det få, om no­en, som kan vise til bed­re re­sul­tat enn Stav­an­ger kom­mu­ne. I den­ne sa­ken har det va­ert jevn­li­ge sam­ta­ler mel­lom Nav og Ny­mark, for å bi­stå ham i pro­ses­sen med å fin­ne eg­net bo­lig. I sis­te møte 20.10.17 in­for­mer­te Ny­mark om at han skul­le på vis­ning av en ak­tu­ell lei­lig­het.

– Hvor­dan vur­de­rer Nav mu­lig­he­te­ne for en rulle­stol­bru­ker på det pri­va­te ut­leie­mar­ke­det, ba­sert på de er­fa­rin­ge­ne dere har gjort hit­til?

– Vi har ikke til­strek­ke­lig er­fa­ring med mid­ler­ti­dig bo­lig til rulle­stol­bru­ke­re, til at vi kan ba­se­re en vur­de­ring på det. Pre­si­se­rer at Nav på det­te om­rå­det kun har an­svar for for­mid­ling av mid­ler­ti­dig bo­lig, og at be­ho­vet for den­ne tje­nes­ten i Stav­an­ger, hel­dig­vis er gans­ke be­gren­set.

Bor fri­vil­lig på ho­tell

– Hvis det er så­pass en­kelt som be­skre­vet, hvor­for har det ikke lyk­tes å skaf­fe ham bo­lig?

– Vi opp­le­ver god dia­log med Ny­mark og er in­for­mert om at han nå er ak­tiv på vis­nings­fron­ten

– Hvor­for har ikke Nav as­sis­tert Ny­mark med å få på plass en søk­nad om de­po­si­tums­ga­ran­ti før han kom­mer med ad­vo­kat til mø­tet med dere?

– De­po­si­tums­ga­ran­ti vur­de­res først når et kon­kret lei­e­for­hold fore­lig­ger.

- Er det noe ved sys­te­met og struk­tu­re­ne i hjelpe­ap­pa­ra­tet som kan for­kla­re at Ny­mark fort­satt bor på ho­tell?

– Han bor som sagt på ho­tel­let av eget øns­ke, da det­te har uni­ver­sell ut­for­ming og fun­ge­rer greit for ham i på­ven­te av en mer per­ma­nent bo­lig. Er­fa­rings­mes­sig kan det­te ta noe tid, sva­rer Wil­lum­sen i en e-post.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.