Båt­ru­te­ne tyn­ger fyl­kes­kom­mu­nen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

LE­DER: Kost­ba­re båt­ru­ter og re­du­ser­te til­skudd gjør fyl­kes­kom­mu­nens øko­no­mi enda mer an­strengt.

Råd­mann Trond Ner­dal teg­ner et dys­tert bil­de av Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­nes na­er­mes­te øko­no­mis­ke fram­tid. Sam­ferd­sel og vi­dere­gå­en­de sko­le er de størs­te ut­gifts­pos­te­ne. Fra før er fyl­kes­po­li­ti­ker­ne kjent med de eks­tra kost­na­de­ne som kom­mer de to sis­te åre­ne Tau-sam­ban­det er i drift. Men denne eks­tra­or­di­na­ere ut­gifts­pos­ten for­svin­ner når Ry­fast åp­ner i 2019. Der­for er det økte drifts­kost­na­der på de and­re båt- og ferje­ru­te­ne som be­kym­rer. Sta­ten har lagt om til­skudds­ord­nin­ge­ne slik at støt­ten til båt­ru­te­ne i rea­li­te­ten nes­ten hal­ve­res sam­men­lig­net med tid­li­ge­re år.

Re­sul­ta­tet blir null­vekst i ved­li­ke­hold av fyl­kes­vei­ene, klart sig­nal om at hur­tig­båt­ru­te­ne til Jørpe­land også skal drop­pes etter Ry­fa­st­åp­ning, samt et dypt inn­hogg i fyl­kes­kom­mu­nens penge­re­ser­ver, det så­kal­te dis­po­si­sjons­fon­det. I til­legg kom­mer krav om ef­fek­ti­vi­se­ring på så godt som alle om­rå­der.

Råd­man­nen er ty­de­lig på at po­li­ti­ker­ne bør løf­te blik­ket ut over 2018-bud­sjet­tet, og fes­te blik­ket på 2021. En ve­sent­lig ri­siko­fak­tor på leng­re sikt er ren­te­ne. Øker ren­te­ne på de fem mil­li­ar­de­ne fyl­kes­kom­mu­nen har i gjeld, blir si­tua­sjo­nen yt­ter­li­ge­re for­ver­ret.

Kul­le­ne til vi­dere­gå­en­de sko­ler va­rie­rer i de kom­men­de åre­ne. Men om bare få år vil tal­let på ele­ver mel­lom 16 og 19 år vokse igjen. Skeisvang sko­le i nord tren­ger ut­vi­del­se. Og det sam­me gjel­der ka­pa­si­te­ten på Nord-Ja­eren. Å sik­te seg inn på bruk av gam­le «tek­nik­ken» ved Vå­land i det sis­te til­fel­let, kan va­ere en god løs­ning.

Usik­ker­he­ten fø­rer til at råd­man­nen også øns­ker å se på opp­ga­ver som ikke er lov­på­lagt. På ut­dan­nings­sek­to­ren kan det­te bety at den om­fat­ten­de sat­sin­gen på la­er­lin­ger og yr­kes­kom­pe­tan­se også kom­mer un­der lu­pen, i til­legg til en­kel­te and­re til­bud in­nen ut­dan­ning. Her har fyl­ket hatt et kon­struk­tivt sam­ar­beid med na­e­rings­li­vet, og det er vik­tig å vi­dere­føre sli­ke positive til­tak som bi­drar til at ut­dan­nin­gen kom­mer i takt med na­e­rings­li­vets uli­ke be­hov.

Fyl­kes­kom­mu­nen på­vir­kes av den ge­ne­rel­le svik­ten i skatte­inn­tek­ter. Rik­tig­nok blir ef­fek­ten noe mind­re for fyl­kes­kom­mu­nen enn for kom­mu­ne­ne. Men re­sul­ta­tet er et sva­ke­re drifts­re­sul­tat i en si­tua­sjon der kost­nads­veks­ten er høy.

Fyl­kes­po­li­ti­ker­ne må be­la­ge seg på smal­hans og på kre­ven­de prio­ri­te­rin­ger i åre­ne som kom­mer.

Fyl­kes­po­li­ti­ker­ne må be­la­ge seg på smal­hans i åre­ne som kom­mer

TOR INGE JØSSANG

Tau­fer­ja for­svin­ner i 2019. Men drifts­kost­na­de­ne på de and­re båt- og ferje­ru­te­ne be­kym­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.