Jeg had­de rett

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

DRØSET: I hel­gen tap­te Vi­king, som van­lig. Og med det sik­ret la­get seg en plass i Obos-liga­en nes­te år.

Det som er synd å ten­ke på, er at Vi­king kun­ne ha spilt i Elite­se­ri­en nes­te år hvis de had­de hørt på meg. I ta­bell­kon­kur­ran­sen på job­ben tip­pet jeg nem­lig Vi­king på sis­te­plass helt i star­ten på se­son­gen. På sam­me vis for­ut­så jeg også Branns her­li­ge ned­rykk for tre år si­den.

Det kan bare bety at jeg be­sit­ter en helt spe­si­ell fot­ball­inn­sikt. Jeg kjen­ner luk­ten av fias­ko.

Hvis alt­så Vi­king had­de hørt på meg al­le­re­de i star­ten av se­son­gen, vil­le alt va­ert an­ner­le­des. Hvis

Vi­king-le­del­sen had­de kalt meg inn til et møte, vil­le jeg sagt at de vil­le ryk­ke ned uan­sett og at det der­for vil­le va­ere best å gi seg med en gang.

Hvis Vi­king had­de hørt på meg, kun­ne de for ek­sem­pel tatt kon­takt med Ulf Sand­nes. De kun­ne ringt vise­pre­si­den­ten der borte, an Pål Morten, og til­budt et byt­te. Hei, Pål Morten, kun­ne de sagt. Hva sier du til en plass i Elite­se­ri­en al­le­re­de i år? Sal­te ba­na­ner, had­de Pål Morten svart, det slår eg te på. St­an­ley e i Spa­nia. Kor møye kos­te det? In­gen­ting, had­de Vi­king sagt. For­res­ten het­te det ikkje Ulf Sand­nes, had­de Pål Morten sagt. Og så had­de av­ta­len va­ert i boks.

Vi­king had­de fått Ulf sin plass i Obos-liga­en og Ulf had­de fått spil­le i eli­ten i 2017. Vi­king vil­le ha vun­net man­ge kam­per i Obos, ryk­ket opp og der­med spilt i eli­ten nes­te år. Ulf Sand­nes vil­le selv­sagt ryk­ket ned med mi­nus­po­eng.

Vi­king vil­le va­ert et vin­ner­lag gjen­nom hele se­son­gen, spil­ler­ne vil­le fort­satt va­ert po­pu­la­ere hos jen­te­ne på by­en, og gut­te­ne på by­en kun­ne va­ert stol­te av å ha et fot­ballag som vant man­ge kam­per. Vinn-vinn.

I ste­det ble det bare tap og drid. Had­de Vi­king hørt på meg, vil­le de slup­pet å måt­te spil­le mot Ulf nes­te år. Hvis ikke Ulf ryk­ker opp i år. Da ryk­ker de i til­fel­le ned nes­te år. Hvis de ikke hø­rer på meg og byt­ter med Vi­king. Ring Pål Morten når St­an­ley er i Spa­nia!

Jeg kjen­ner luk­ten av fias­ko.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.