Nylund-rek­tor inn­vil­ges medie­fri på ube­stemt tid

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Søn­de­land geir.son­de­[email protected]­ten­bla­det.no

JULEAVSLUTNINGER: – Jeg tror ikke rek­tor fø­ler hun har noe mer å si, sier skole­sjef.

Nylund-rek­tor Frøy­dis Ant­hon­sen vi­ser i en tekst­mel­ding til at det er to faer­re i le­der­grup­pen denne uken.

«Der­for har jeg av­ta­le med skole­sje­fen om at han skal ta alle hen­ven­del­ser fra media. Jeg må prio­ri­te­re min pri­maer­opp­ga­ve og dri­ve sko­len», skri­ver Ant­hon­sen.

Hun opp­ly­ser at av­ta­len gjel­der på ube­stemt tid.

– Det har blitt vel­dig mye Af­ten­bla­det fikk ikke Ant­hon­sen i tale etter U-svin­gen der Nylund sko­le li­ke­vel trakk spørre­skje­ma­et om jule­san­ger. For­eld­re ved sko­len ble først fore­spei­let at de måt­te krys­se av for hvil­ke san­ger bar­na de­res kan va­ere med å syn­ge på jule­av­slut­nin­gen.

Det­te gjor­de Nylund sko­le til tema i riks­pres­sen og blant riks­po­li­ti­ke­re. Det var også til­fel­le i fjor da kon­tro­ver­se­ne drei­de seg om sen­sur av ord i jule­san­ger og nyn­ning av «Dei­lig er jor­den». Nylund-rek­to­ren for­klar­te se­ne­re at det hele opp­sto ved et uhell.

Etter et drifts­styre­møte på Nylund sko­le tors­dag opp­lys­te drifts­sty­re- og FAU-le­der Liv Sand at hun ikke kan ut­ta­le seg om saken. Hun var opp­tatt med av­ta­ler og mø­ter i går.

Skole­sjef Jørn Pedersen i Stav­an­ger kom­mu­ne be­kref­ter av­ta­len med rek­tor Frøy­dis Ant­hon­sen om at han skal ta seg av medie­hen­ven­del­ser i saken.

– Ja, de har det gans­ke hek­tisk og tra­velt for ti­den.

– Er hun inn­vil­get medie­fri på ube­stemt tid?

– Det har vi ikke tatt stil­ling til. Både hun og jeg har svart på hen­ven­del­ser fra medi­er i denne saken, så jeg ten­ker at det­te er en sak der vi egent­lig har va­ert in­ne i og svart på ting.

– Går det­te på ka­pa­si­tets­hen­syn el­ler mer det at man ikke vil snak­ke og hel­ler «leg­ge saken død»?

– Jeg har snak­ket en del med sko­len. Vi må ikke glem­me at det vik­tigs­te Nylund sko­le gjør er å dri­ve en sko­le, og da er det en be­last­ning å va­ere nødt til å sva­re på man­ge av de sam­me spørs­må­le­ne om noe som tross alt er en vel­dig li­ten del av det sko­len hol­der på med, sier Pedersen.

Kre­ven­de

– Jeg har for­stått på dem at det har blitt vel­dig mye. Det var vel­dig man­ge hen­ven­del­ser i for­ri­ge uke. Da er det kre­ven­de å stå og sva­re på det som opp­fat­tes som de sam­me spørs­må­le­ne.

– Hvis medi­er, in­klu­dert Af­ten­bla­det, me­ner det er ube­svar­te spørs­mål til rek­tor i saken, så skal skole­sje­fen ta det?

– I denne saken er vi eni­ge om at jeg sva­rer på res­te­ren­de spørs­mål i saken. Det er rett og slett for å gi sko­len ro til å ar­bei­de vi­de­re, ikke bare om jule­høy­ti­den, men også alt det and­re de hol­der på med.

– Så sis­te ord fra rek­tor er sagt i denne saken of­fent­lig?

– Jeg tror ikke rek­tor fø­ler hun har noe mer å si. Hun har va­ert vel­dig ty­de­lig på hva som har skjedd i denne saken, sier han.

– Det kom­mer et re­fe­rat Skole­sje­fen kjen­ner ikke til de­tal­je­ne for hva som skjed­de på tors­da­gens drifts­styre­møte, men han for­står det var kon­struk­tivt og vi­ser til at det kom­mer et re­fe­rat som vil bli of­fent­lig.

– Hva vet du om vei­en vi­de­re?

– Nå blir det en jule­guds­tje­nes­te og et skole­opp­legg, og så en fel­les­sam­ling for alle. Det blir inn­hen­tet sam­tyk­ke for hvil­ket ar­ran­ge­ment ele­ven kan va­ere med på.

– Blir det en eva­lu­e­ring av det­te? Skal det­te bli sett i en stør­re sam­men­heng?

– Jeg vet ikke om det er en stør­re sam­men­heng å set­te det­te i. Det er vans­ke­lig for meg å se. Det­te er en li­ten del av det sko­len hol­der på med, sier skole­sje­fen.

OBS! Iføl­ge kom­mu­ni­ka­sjons­stra­te­gi­en til Stav­an­ger kom­mu­ne er det den som er na­er­mest saken og kjen­ner den best, som skal gi medie­ut­ta­lel­ser seg på veg­ne av kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.