In­gen tvangs­mulkt for Mad­land nå for «ho­tell­hul­let»

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Stein Hal­vor Jups­kås stein.jup­s­k­[email protected]­ten­bla­det.no

NYBYGG: Fyl­kes­man­nen har sendt saken om «ho­tell­hul­let» i Sverd­rups gate til­ba­ke til kom­mu­nen. Det er uklart om kom­mu­nen har grunn­lag for å inn­kre­ve tvangs­mulkt på 2500 kro­ner da­gen. Mulk­ten var ment å skul­le løpe fra be­gyn­nel­sen av juni, og vil­le nå al­le­re­de va­ert oppe i 380.000 kro­ner.

Det var i mai at kom­mu­nens bygge­saks­av­de­ling ila sel­ska­pet Sverd­rups gate 20 AS en tvangs­mulkt på 2500 kro­ner da­gen hvis ikke vei­er, syk­kel­sti­er og for­tau rundt den di­gre bygge­gro­pen ble satt i stand. Da had­de det ikke va­ert ve­sent­lig ak­ti­vi­tet i bygge­gro­pen på godt over to år.

– Knapt 200 me­ter

Mulk­ten var ment å skul­le løpe fra be­gyn­nel­sen av juni, og vil­le nå al­le­re­de va­ert oppe i 380.000 kro­ner. Kjell Mad­lands sel­skap kla­get imid­ler­tid ved­ta­ket inn for Fyl­kes­man­nen. I kla­gen ble det un­der­stre­ket at ut­byg­ger ikke tje­ner på å la om­rå­det lig­ge brakk, og at en ef­fek­tiv re­gu­le­rings­pro­sess vil føre til at da­gens si­tua­sjon blir kor­test mu­lig.

Vi­de­re be­mer­kes det at syk­lis­te­ne ikke er for­hind­ret fra å bru­ke vei­strek­nin­gen langs bygge­gro­pen og at det mang­len­de syk­kel­fel­tet ut­gjør «knapt et par hund­re me­ter». Ty­de­lig skil­ting burde va­ere nok til å av­hjel­pe si­tua­sjo­nen mel­lom syk­lis­ter og øv­ri­ge tra­fi­kan­ter, me­ner ut­byg­ger.

Ny be­ve­gel­se

Fyl­kes­man­nen slår fast at der­som et til­tak stop­per opp len­ger enn 2 år, kan kom­mu­nen for­lan­ge at til­ta­ket helt skal fjer­nes og grun­nen ryd­des.

I den kon­kre­te saken har Fyl­kes­man­nen imid­ler­tid gjen­nom media fått med seg at kom­mu­nen har gitt nye til­la­tel­ser i bygge­sa­ken. Kom­mu­nal­sty­ret for by­ut­vik­ling ga i sep­tem­ber dis­pen­sa­sjon for fle­re end­rin­ger i den opp­rin­ne­li­ge re­gu­le­rings­pla­nen, noe som igjen kan gi grunn­lag for at kom­mu­nen gir ny ramme­til­la­tel­se for opp­fø­ring av nybygg.

Fyl­kes­man­nen me­ner der­for at de ar­bei­de­ne som er gjen­nom­ført, på og rundt «bygge­gro­pa», etter alt å døm­me vil va­ere grunn­ar­bei­der i sam­svar med en even­tu­ell ny til­la­tel­se.

Ut­set­tes

Fyl­kes­kom­mu­nen be­mer­ker også: «Vi­de­re mer­ker vi oss at det er på­be­gynt ar­beid med om­re­gu­le­ring av ei­en­dom­men. Fyl- kes­man­nen fin­ner det uklart hvil­ken be­tyd­ning det­te har for saken om på­legg om å set­te i stand ga­ter, for­tau og syk­kel­felt rundt tom­ten.

Fyl­kes­man­nen kan ikke se bort fra at det­te er for­hold av be­tyd­ning for vur­de­rin­gen av saken. Vi vil der­for be kom­mu­nen ta stil­ling til de for­hold vi har vist til før vi kan ta en­de­lig stil­ling til kla­gen. Kon­klu­sjo­nen er at tvangs­mulk­ten ut­set­tes, inn­til det fore­lig­ger en­de­lig ved­tak i saken.»

I en stim

Det er kun noen uker si­den det ble klart at Mad­land også sei­ret i retts­tvis­ten med Skans­ka Nor­ge om er­stat­ning for bort­fall av kon­trak­ten om å byg­ge ho­tell. Skans­ka ble til­kjent en er­stat­ning i ting­ret­ten på 35 mil­lio­ner kro­ner, men Gu­la­ting lag­manns­rett men­te ikke det var grunn­lag for en slik er­stat­ning. Sist uke meld­te NRK Ro­ga­land at Skans­ka Nor­ge vil anke saken inn for Høy­este­rett.

Sverd­rups­gate 20 ble også ny­lig del­vis fri­fun­net i et søks­mål, an­lagt av Link Ar­ki­tek­tur.

Stav­an­ger ting­rett til­kjen­te Link drøyt 2 mil­lio­ner kro­ner i er­stat­ning, men også i denne saken kom Gu­la­ting lag­manns­rett til et an­net re­sul­tat. Link skal rik­tig­nok få en er­stat­ning på 250.000 kro­ner, men døm­mes li­ke­vel til å be­ta­le 670.000 kro­ner i saks­om­kost­nin­ger til Sverd­rups­gate 20 AS.

JARLE AASLAND

Fyl­kes­man­nen vil fore­lø­pig ikke mene noe om de mid­ler­ti­di­ge tra­fikk­løs­nin­ge­ne rundt «ho­tell­hul­let» i Tan­ke Svilands gate gir kom­mu­nen rett til å la tvangs­mulk­ten rul­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.