Snø­het­ta skal teg­ne ho­tell på Kvits­øy

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ju­lie Tere­sa Ol­sen ju­lie.tere­sa.ol­[email protected]­ten­bla­det.no

KVITS­ØY: Ar­ki­tek­te­ne i Snø­het­ta er mest kjent for å ha teg­net de­ler av 9/11-min­nes­mer­ket i New York og bi­blio­te­ket i Alex­and­ria. Nå skal sel­ska­pet teg­ne ho­tell til Kvits­øy.

I au­gust ble det kjent at Al­fred Ydste­bø og sel­ska­pet hans Base Pro­per­ty plan­leg­ger ho­tell i hav­ga­pet på Kvits­øy.

Ho­tel­let skal ha plass til opp mot 150 rom, egen spa-av­de­ling og kon­fe­ranse­fa­si­li­te­ter på rundt 300 kvad­rat­me­ter.

Ydste­bø har inn­gått kon­trakt med ar­ki­tekt­fir­ma­et Snø­het­ta, som har fått i opp­ga­ve å teg­ne det som etter pla­nen skal bli et spek­ta­ku­la­ert pro­sjekt midt i ube­rørt na­tur.

– Her i Nor­ge fan­tes det bare én ak­tu­ell kan­di­dat for et slikt pro­sjekt. I Snø­het­ta er de utro­lig flin­ke til å få frem na­tu­ren og om­gi­vel­se­ne rundt sine pro­sjek­ter, og ikke minst ta hen­syn til na­tu­ren. Hel­dig­vis ten­te de på ide­en, sier Ydste­bø.

In­vi­te­rer skep­ti­ker­ne

Han leg­ger ikke skjul på at det er uvan­lig å vel­ge ar­ki­tekt så tid­lig i et pro­sjekt. Pla­nen er at ho­tel­let skal stå fer­dig til Rog­fast åp­ner tid­ligst i 2025.

– Vi vel­ger å ta den ri­si­ko­en. Vi vil va­ere sik­re på at vi gjør det­te skik­ke­lig. Pla­ne­ne var egent­lig å ven­te, men til­bake­mel­din­ge­ne fra Kvits­øy har va­ert så gode at vi valg­te å gjø­re det an­ner­le­des. Vi vil at det­te pro­sjek­tet skal bli bra fra førs­te se­kund og der­for har vi al­le­re­de kob­let på Snø­het­ta, for­kla­rer Ydste­bø.

Ho­tel­let er plan­lagt på ut­kikks_ punk­tet på vest­si­den av Kvits­øy – ut mot selve stor­ha­vet, i ube­rørt LNF-om­rå­de, en for­kor­tel­se for land­bruks-, na­tur- og fri­lufts­om­rå­der. Noe Ydste­bø vet kom­mer til å bli en stor ut­ford­ring.

– Snø­het­ta har al­le­re­de la­get en hø­rings­ut­ta­lel­se til den nye kom­mune­pla­nen som skal ved­tas på Kvits­øy. I til­legg skal det ar­ran­ge­res en stor work­shop der vi skal in­vi­te­re med både dem som bren­ner for pro­sjek­tet og skep­ti­ker­ne, for­tel­ler Ydste­bø

Ho­tel­let har fått ar­beids­nav­net Ocean View Ho­tel Kvits­øy. Ydste­bø som selv er fra Kvits­øy og som til­brin­ger mye av sin fri­tid der, hå­per ho­tel­let skal gi 50 til 100 nye ar­beids­plas­ser på øya.

For­ven­ter sto­re dis­ku­sjo­ner

– Det­te er først og frem et vel­dig spen­nen­de pro­sjekt både na­sjo­nalt og fak­tisk også in­ter­na­sjo­nalt. Et slikt ho­tell, sam­men med åp­nin­gen av Rog­fast, vil til­fø­re Kvits­øy en helt ny di­men­sjon, sier råd­mann Andreas Pol­ster på Kvits­øy.

Han un­der­stre­ker fle­re gan­ger, «der­som det blir rea­li­sert».

– Det er på in­gen måte gitt at det­te kan byg­ges. Jeg for­ven­ter at det blir sto­re og om­fat­ten­de dis­ku­sjo­ner både i kom­mu­nen, fyl­kes­kom­mu­nen og hos fyl­kes­man­nen. Men det­te er fullt mu­lig å få til der­som pro­ses­sen blir se­riøs og bra, og det tror jeg ut­byg­ger vil få til, sier Pol­ster, som un­der­stre­ker at et slikt ho­tell også vil set­te Kvits­øy-sam­fun­net på en ny prø­ve.

– Et slik ho­tell be­rø­rer ikke bare na­tu­ren i om­rå­det, men hele Kvits­øy, som må til­by tu­ris­te­ne noe helt an­net enn det vi kan til­by i dag. Her lig­ger det både mu­lig­he­ter og ut­ford­rin­ger, sier Pol­ster.

Kvits­øy kom­mu­ne lig­ger yt­terst i Bokna­fjor­den mel­lom Randa­berg og Karm­øy. Ferje­tu­ren fra Me­kjar­vik tar ca. 35 mi­nut­ter. I dag bor det rundt 540 inn­byg­ge­re på øya.

Snø­het­ta gle­der seg

– Det­te er en fan­tas­tisk be­lig­gen­het. Snø­het­ta job­ber mye med sam­spil­let mel­lom land­skap og ar­ki­tek­tur og der­for er det­te et pro­sjekt som pas­ser oss vel­dig bra, sier pro­sjekt­di­rek­tør Jet­te Ca­thrin Hopp i Snø­het­ta.

– Her er det man­ge spen­nen­de sjikt å ta tak i, alt fra na­tu­ren, his­to­ri­en og va­er­for­hol­de­ne. Her hand­ler det om å få til en skån­som for­tolk­ning om kul­tur­land­ska­pet, fort­set­ter hun.

Hopp har al­le­re­de

Kvits­øy.

– Jeg fikk en fin om­vis­ning på hele øya. Det­te er et vel­dig spe­si­elt sted. Ikke minst på grunn av va­e­ret som kan bli gans­ke eks­tremt, sier Hopp.

Snø­het­ta­grup­pen be­står av rundt 200 ar­ki­tek­ter, land­skaps­ar­ki­tek­ter, in­te­ri­ør­ar­ki­tek­ter og gra­fis­ke form­gi­ve­re, for­delt på kon­to­rer og stu­dio­er i Oslo, New York, San Fran­cis­co, Inns­bruck, Ade­lai­de og Stock­holm.

va­ert på

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.