Aker BP pro­du­se­rer for 10 dol­lar fa­tet

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Er­lend Skar­sau­ne er­lend.skar­sau­[email protected]­ten­bla­det.no

RE­SUL­TAT: Nå kan Aker BP pro­du­se­re ett fat olje for 10 dol­lar og sel­ge det for 60 dol­lar.

Fre­dag pas­ser­te pri­sen for ett fat nord­sjø­olje 60 dol­lar, for førs­te gang si­den juli 2015. I går la Aker BP fram sine tall for tred­je kvar­tal, som vi­ser at olje­sel­ska­pet nå pro­du­se­rer ett fat i snitt for 10 dol­lar. Nett­opp å få ned pro­duk­sjons­ut­gif­te­ne har va­ert sen­tralt for hele olje­bran­sjen. Etter at Det Norske fu­sjo­ner­te med BP Nor­ge høs­ten 2016, økte fat­kost­na­den for først­nevn­te fra un­der 8 til 13 dol­lar.

På ka­pi­tal­mar­keds­da­gen i ja­nu­ar for­tal­te Aker BP at et sen­tralt mål for 2017 var å få kost­na­de­ne ned fra 13 til 11 dol­lar. Nå vi­ser den fers­ke kvar­tals­rap­por­ten at olje­sel­ska­pet har lyk­tes - ett fat kos­ter nå rundt 10 dol­lar å pro­du­se­re.

Bed­re enn for­ven­tet Om­set­nin­gen i tred­je kvar­tal for olje­sel­ska­pet Kjell Inge Røk­ke kon­trol­le­rer, end­te på 596 mil­lio­ner dol­lar (4,9 mil­li­ar­der kro­ner). Drifts­re­sul­ta­tet ble på 219 mil­lio­ner dol­lar (1,8 mil­li­ar­der kro­ner).

Olje­sel­ska­pets tall er bed­re enn det mar­ke­det for­ven­tet, skri­ver Da­gens Na­e­rings­liv. Her had­de man lan­det på 199 mil­lio­ner dol­lar, av en om­set­ning på 584 mil­lio­ner dol­lar. Den for­ven­te­de drifts­mar­gi­nen var på 34,1 pro­sent, mens re­sul­ta­tet ble 36,7 pro­sent.

Drifts­re­sul­tat før av­skriv­nin­ger (EBITDA) ble på 395 mil­lio­ner dol­lar (3,2 mil­li­ar­der kro­ner).

Opp på bør­sen

Den sis­te uken har Aker BP­ak­sjen ste­get med over 12 pro­sent på Oslo Børs. Olje­sel­ska­pet gjor­de et byks etter at det ble klart at Aker BP kjø­per Hess´ an­de­ler på olje­fel­te­ne Val­hall og Hod for to mil­li­ar­der dol­lar (16 mil­li­ar­der kro­ner). Opp­kjø­pet gjor­de også at Aker BP har lo­vet å øke ut­byt­tet til ak­sjo­na­ere­ne. Hess Nor­ge har 19 an­sat­te og ho­ved­kon­tor i Stav­an­ger.

Etter kvar­tals­re­sul­ta­te­ne man­dag fort­set­ter ak­sjen å sti­ge. Like før klok­ken 11 er øk­nin­gen på nes­ten fire pro­sent si­den børs­åp­nin­gen. I lø­pet av ett år har ak­sjen ste­get med nes­ten 45 pro­sent.

I tred­je kvar­tal pro­du­ser­te Aker BP i snitt olje og gass til­sva­ren­de 131.900 fat. Pri­sen for ol­jen ble på 55 dol­lar per fat. Re­sul­tat etter skatt end­te på 112 mil­lo­ner dol­lar (916 mil­lio­ner kro­ner).

ØRN E. BORGEN

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Karl John­ny Her­svik ka­rak­te­ri­se­rer Aker BPs kvar­tals­re­sul­tat som so­lid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.