750

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ver­dens lengs­te strøm­ka­bel un­der vann blir 750 kilo­me­ter lang og vil gå mel­lom Dan­mark og Stor­bri­tan­nia. Den nye ka­be­len vil bli be­trak­te­lig leng­re enn NorNed-ka­be­len mel­lom Nor­ge og Ne­der­land, som sat­te ny re­kord da den kom på plass i 2007.

– Det er en sam­funns­øko­no­misk gul­rot for Dan­mark, for­di vi i Dan­mark har lan­ge pe­rio­der med over­skudd av grønn ener­gi, sier Lil­le­holt.

AP/NTB SCANPIX

IS er dre­vet ut av by­ene de kon­trol­ler­te i Irak og Sy­ria, men eks­per­ter ad­va­rer mot å tro at isla­mist­grup­pa er ned­kjem­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.