Grøs­sen­de tea­ter­gjeng

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Chris­ti­an Gran Svenn­ings­en

STAV­AN­GER: På selv­es­te Hal­low­e­en kan du på Me­tro­po­lis se en grøs­sen­de fore­stil­ling med en godt sam­men­svei­set ung­doms­gjeng fra «The Fol­lies».

Det kan bli skum­melt, men det hand­ler også om pro­ble­mer barn og unge har i da­gens sam­funn.

I fjor stod «An­nie» på pla­ka­ten, men det blir for dyrt å kjø­pe ret­tig­he­te­ne til et kjent styk­ke. Der­for har Ma­ri­us Espe­land, med kol­le­ga­er, skre­vet årets barne­og ung­doms­tea­ter­styk­ke. Rik­tig­nok er det skre­vet for ti år si­den, men det man får se 31. ok­to­ber er en mo­der­ni­sert ver­sjon av «Mør­kets Eng­ler».

– Vi øns­ker å ta opp vans­ke­li­ge te­ma­er. Ho­mo­fi­li blant ung­dom og voks­ne er mer el­ler mind­re ak­sep­tert i da­gens sam­funn, men for de yng­re er det litt tabu. Det kan jo va­ere noen som sitter i sa­len med de sam­me tan­ke­ne, og kan få en opp­vek­ker.

Gle­der seg til pre­miere Al­ders­gren­sen for å va­ere med i tea­ter­grup­pen er 10 år, og al­de­ren strek­ker seg fra det og opp til 18-, 19- og 20-årin­ger. Det er alt­så en god blan­ding, men er in­tet hin­der for å ska­pe en god venne­gjeng. Van­lig­vis mø­tes de hver man­dag fra kl. 19-21, men nå som det na­er­mer seg pre­miere blir øvin­ge­ne leng­re.

Tea­ter­sje­fen Ma­ri­us rø­per en skum­mel ka­rak­ter som det går mye ryk­ter om, og som ikke har ut­se­en­det helt med seg. Denne mannen vi­ser seg å va­ere ver­dens snil­les­te mann, og skal min­ne oss på å ikke døm­me men­nes­ker før man selv har møtt dem.

Alle skal med

Bar­ne- og ung­doms­teat­ret har holdt på i 15 år, og har i alle dis­se va­ert et gra­tis til­bud. Det er vik­tig for dem at det be­hol­des slik også. Mot­to­et de­res er at alle skal med.

– And­re til­bud kos­ter pen­ger, her er det gra­tis. Jeg har fak­tisk brukt rundt 60.000 kro­ner fra egen lom­me, sier Espe­land.

For ham er det vik­tigs­te at alle har mu­lig­he­ten til å kun­ne va­ere med, uan­sett bak­grunn og livs­si­tua­sjon. I lø­pet av alle åre­ne han har va­ert med på å dri­ve pro­sjek­tet, har han sett hvor vik­tig et slikt til­bud er.

– Vi ser jo hva det­te til­bu­det gjør med barn og ung­dom. For de som kan­skje har det vans­ke­lig og blir mob­bet er det en frisk pust. Tea­ter har en spe­si­ell på­virk­ning på deg og gir deg selv­til­lit. At du trer inn i en an­nen rolle kan hjel­pe deg og gi deg en li­ten pau­se.

I til­legg til Ma­ri­us og and­re voks­ne som hol­der pro­sjek­tet i gang, har «The Fol­lies» også tre ung­doms­le­de­re. De­res opp­ga­ve er å hjel­pe skue­spil­ler­ne med å føle mest­ring og mo­ti­ve­re dem. De fun­ge­rer også som kon­takt­per­soner om noen tren­ger å pra­te.

Sav­ner øko­no­misk støt­te

Det kre­ver der­imot mye tid og pen­ger å hol­de det i gang hvert år, og om man skal gjø­re ting skik­ke­lig og ha mu­lig­he­ten til å ta inn fle­re barn, trengs det bed­re øko­no­mi og or­ga­ni­sa­sjon. Han øns­ker å gi et like godt, om ikke et bed­re til­bud enn de som kos­ter pen­ger.

– Jeg vil ikke at de skal spil­le i noe som lik­ner en skole­fore­stil­ling. Jeg vil at de skal gjø­re noe de kan va­ere stol­te av, og som ikke er noe bare for­eld­re kom­mer og ser på. Der­for set­ter vi kva­li­tet høyt oppe med lyd, lys og skue­spil­le­re.

Han skul­le øns­ke de kun­ne ta inn enda fle­re, men det har de ikke ka­pa­si­tet el­ler mid­ler til. I dag er det 30 unge som del­tar, og det­te an­tal­let skul­le Espe­land gjer­ne se dob­let. I år har de fått om­kring 20.000 kro­ner i støt­te fra kom­mu­nen, men det me­ner han er alt­for lite til å dri­ve et tea­ter­pro­sjekt som det­te.

– Vi får der­imot god hjelp fra Ro­ga­land Tea­ter og spe­si­elt av sen­ter­le­der Thomas Mat­re på Me­tro­po­lis, som lar oss va­ere her gra­tis, sier Espe­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.