Tre­ner­ne fikk råd fra en gam­mel Vi­king-kri­ger

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Egil Ø. Na­er­land egil.na­er­[email protected]­ten­bla­det.no

FOT­BALL: – Jeg sav­ner litt guts fra gut­te­ne på ba­nen, de må tråk­ke til, en­ga­sje­re seg, sier Mike McCa­be. – Vi klager ikke på inn­sat­sen, men inn­ser at det må end­rin­ger til for å bli bed­re, re­pli­se­rer Vi­king-tre­ner­ne.

Tromsø luft­havn: På en lite mun­ter dag ble det litt mun­t­re­re for Ian Burchnall og Bjar­te Bat­ty Lun­de Aars­heim da de møt­te den gam­le Vi­king-kri­ge­ren Mike McCa­be un­der fle­re ti­mer lang vente­tid i snø­ka­vet på Tromsø luft­havn.

Iren som be­søk­te gam­le kjen­nin­ger i Tromsø denne hel­gen, kom til Stav­an­ger og Vi­king fra TIL sam­men med Erik Pedersen før 91-se­son­gen, og bi­dro kraf­tig da de mørke­blå gjen­erob­ret Nor­ge med se­rie­gull sam­me år.

Inn­sats og sco­rin­ger

McCa­be måt­te gi seg grun­net rygg­ska­de etter bare tre se­son­ger, men den rødhå­re­de inn­sats­bun­ten som har slått seg ned på Hund­våg, hus­kes fort­satt med stor gle­de av Vi­king­fan­sen. Og han hus­kes best for inn­sat­sen samt av­gjø­ren­de sco­rin­ger.

– I mot­gang ser det av og til ut slik at inn­sats og vil­je mang­ler. Vi kan med sik­ker­het si at spil­ler­ne har et in­der­lig øns­ke om å gi alt all­tid, sier Burchnall og Lun­de Aars­heim.

– Kan­skje tre­ner dere så hardt at det ikke er nok guts til kam­pe­ne, sier McCa­be spør­ren­de.

– Vi tror det er nød­ven­dig å hol­de høy­est mu­lig stan­dard på tre­ning for å ut­vik­le la­get og øke pre­sta­sjons­ev­nen, be­grun­ner tre­ner­ne.

– Vet de er un­der lu­pen

Ian Burchnall og Bjar­te Lun­de Aars­heim vet at de selv er un­der lu­pen, men de har av­ta­le om å tre­ne Vi­king også nes­te år og er langt in­ne i eva­lu­e­ring og tan­ker om for­bed­ring.

– Vi har sett en stund hvil­ken vei det bar, men det en­de­li­ge, …, ja, du kjen­ner det, sier «Bat­ty», som er inn­stilt på at han og Ian Burchnall fort­set­ter.

– Plan­leg­gin­gen er i gang, vi har hatt mø­ter med alt fra det medi­sins­ke ap­pa­ra­tet til fy­sisk tre­ner og keeper­tre­ne­re.

– Vi har tenkt over vår egen rolle, hva vi må for­bed­re, hva and­re de­ler av klub­ben må for­bed­re. Dess­uten er det na­tur­lig at vi har et blikk inn i nes­te år gjen­nom de sis­te kam­pe­ne, sier Lun­de Aars­heim.

–Fle­re av spil­ler­ne for­tel­ler un­der­teg­ne­de at de sav­ner tet­te­re in­di­vi­du­ell opp­føl­ging. Hva ten­ker dere om det?

– Vi er kjent med det og vil for­slå løs­nin­ger over­for sty­ret. Kan­skje har det rett og slett noe med det fy­sis­ke på sta­dion å gjø­re.

– Tid­li­ge­re var tre­ner­team­et sam­let i kon­to­re­ne like ved gar­de­ro­be­ne der spil­ler­ne hol­der til. Denne se­son­gen flyt­tet vi opp i den or­di­na­ere kon­tor­fløy­en. Det har mu­li­gens ført til litt util­sik­tet av­stand. Når spil­ler­ne fø­ler det slik, er det vårt an­svar å ta det på al­vor, sier Bjar­te Lun­de Aars­heim.

– Vi er nødt til å gå gjen­nom hele or­ga­ni­sa­sjo­nen, vi må eva­lu­ere alt, også min og tre­ner­team­ets rolle, og så må Vi­king i stand til å sat­se vi­de­re som en elite­klubb. Det en for­ut­set­ning for å kom­me til­ba­ke, me­ner Burchnall.

Til­ba­ke sna­rest mu­lig

For Vi­king som klubb må det va­ere et klart mål at vi skal opp igjen, og at vi skal opp sna­rest mu­lig. Hvis noen i klub­ben tvi­ler på må­let, blir det en vans­ke­lig opp­ga­ve. Her må alt, or­ga­ni­sa­to­risk og øko­no­misk, leg­ges til ret­te med tan­ke på ras­kest mu­lig come­back i top­pen. Det er in­gen grunn til å ven­te, un­der­stre­ker Bjar­te Lun­de Aars­heim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.