Ord­ning til min­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

LE­DER: Vår kja­ere jury­ord­ning (131) døde stil­le i Han­de­lens hus i Stav­an­ger ons­dag etter­mid­dag. Den var ak­tiv til sis­te ånde­drett, men ble ut­satt for uøns­ket, ak­tiv døds­hjelp fra Stor­tin­get.

Af­ten­bla­det var til ste­de i den sis­te jury­sa­ken i Ro­ga­land, da Gu­la­ting lag­manns­rett ble satt i de lei­de lo­ka­le­ne i Han­de­lens hus ons­dag. Prin­sip­pet om at folk skal bli dømt av like­menn og -kvin­ner ble inn­ført i straffe­pro­sess­lo­ven i 1887. I fjor ble den av­skaf­fet og er­stat­tet av en med­dom­mer­ord­ning. I høst går de sis­te sa­ke­ne for en gam­mel­dags lag­ret­te, jury, med 10 lek­folk.

Jury­ord­nin­gen var al­le­re­de ut­van­net. Alle straffe­sa­ker be­hand­les nå først i ting­ret­ten, som set­tes med med­doms­rett. I fle­re år har dess­uten de fles­te anke­sa­ker for lag­manns­ret­ten blitt satt med et kol­le­gi­um av fag- og lek­dom­me­re, mens ord­nin­gen med en jury på 10 per­soner bare er be­holdt i de al­vor­ligs­te sa­ke­ne.

Sa­ken i Stav­an­ger den­ne uken gikk for en jury på grunn av at det var en volds­til­ta­le med straffe­ram­me på 15 år.

Både dom­me­re og ad­vo­ka­ter har i man­ge år iv­ret for å av­vik­le ord­nin­gen. Etter hvert har de dess­ver­re fått føl­ge av et fler­tall av po­li­ti­ker­ne. Til­na­er­min­gen har til dels va­ert ned­la­ten­de, litt sånn «ju­ris­te­ne vet best».

Selv­sagt er det en ut­ford­ring at av­gjø­rel­sen om skyld ikke skal be­grun­nes, men det er jo her fag­dom­mer­nes vei­led­nings­funk­sjon kom­mer inn. Gjen­nom pro­ses­sen og spørs­måls­stil­lin­gen til jury­en blir alle dis­se si­de­ne opp­lyst. Det er jo hel­ler ikke sånn at en jury for­ut for sin kjen­nel­se ikke har tenkt seg om, re­flek­tert og dis­ku­tert.

Ad­vo­kat An­ne Kro­ken min­ner i Af­ten­bla­det om at fag­dom­me­re lett do­mi­ne­rer og der­med kan sty­re lek­dom­mer­ne. I sta­dig stør­re grad har vi de sis­te åre­ne sett at fag­dom­me­re har brukt an­led­nin­gen til å set­te jury­ens kjen­nel­se til side i sa­ker hvor jury­en har svart nei på skyld­spørs­må­let. Gjen­nom det­te, og sta­di­ge inn­snev­rin­ger av juryreg­le­ne, var ord­nin­gen al­le­re­de sterkt ut­hu­let da den ble ned­lagt.

En an­nen ret­ning kun­ne va­ert å styr­ke den­ne de­len av den mo­der­ne nors­ke retts­sta­ten. Sunt bonde­vett har ikke for­svun­net fra den nors­ke be­folk­nin­gen. I til­legg be­sit­ter den mer for­mell ut­dan­nel­se enn noen­sin­ne.

Retten til å bli dømt av like­menn kom inn i lo­ven like etter at vi inn­før­te par­la­men­ta­ris­men og da­gens makt­for­de­lings­prin­sipp. Det er etter­fulgt av unions­opp­løs­nin­gen, kvin­ners stemme­rett, vi har fjer­net løs­gjen­ger­lo­ven, ho­mo­fil prak­sis mel­lom menn er ikke len­ger straff­bart, det er blitt lov å va­ere sam­bo­er el­ler håne re­li­gio­nen uten å bli straf­fet, men jury­en har ikke len­ger plass i den li­be­ra­le retts­sta­ten Nor­ge. Dis­ku­sjo­nen bør ikke få hvi­le i fred.

JON INGEMUNDSEN

Ti­de­nes sis­te jury i Gu­la­ting lag­manns­rett. Foran fra ven­st­re: Ton­je Solt­vedt, Mag­nar Ei­lert Vest­ly, Øi­vind Ber­ne, Tom­my Pedersen og Bård Aust­bø (ord­fø­rer). Bak fra ven­st­re: Eli­sa­bet Sal­te, Nor­unn Ma­rie Nord­bø, Ma­rit Sands­mark Sta­bel, An­ne-Rachel Sol­vik No­me og Leiv Kåre Svind­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.