Dis­se har stemme­rett

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Me­nig­hets­råd, pres­ter og vigs­le­de kan­to­rer, dia­ko­ner og ka­te­ke­ter i Stav­an­ger bispe­døm­me, pros­ter i hele lan­det, ung­doms­rå­det i Stav­an­ger bispe­døm­me (nytt etter Kirke­mø­tet 2018), samt re­pre­sen­tan­te­ne fra de teo­lo­gis­ke ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner med tale- og for­slags­rett på Kirke­mø­tet og le­der­ne av de prak­tisk­teo­lo­gis­ke ut­dan­nin­ge­ne ved dis­se in­sti­tu­sjo­ne­ne. y Også re­pre­sen­tan­te­ne fra Ung­dom­mens kirke­møte med tale- og for­slags­rett på Kirke­mø­tet er stemme­be­ret­ti­get (nytt etter Kirke­mø­tet 2018). Mar­ta Bot­ne: – Jeg er glad for at også like­kjøn­ne­de par nå kan inn­gå ek­te­skap, og at det­te kan skje in­nen­for ram­men av en kir­ke­lig li­tur­gi. Jeg har sam­ti­dig stor re­spekt for dem som ikke de­ler mitt syn. Den nors­ke kir­ke har valgt å an­er­kjen­ne og prak­ti­se­re to syn på ek­te­ska­pet. Det er smerte­fullt og ut­ford­ren­de for man­ge. Om jeg blir bis­kop vil jeg fort­set­te å ar­bei­de for at det skal va­ere fullt le­gi­timt å for­kyn­ne, vei­le­de og un­der­vi­se etter beg­ge syn.

Hel­ge S. Gaard: – Mitt pri­ma­ere teo­lo­gis­ke stand­punkt er at ek­te­ska­pet er for det mono­ga­me for­hold mel­lom mann og kvin­ne. Selv vier jeg ikke like­kjøn­ne­de par, men jeg ser ikke på ved­ta­ket om like­kjøn­net viel­se som et be­kjen­nel­ses­spørs­mål og jeg har re­spekt for at and­re kom­mer til an­net teo­lo­gisk stand­punkt. Men­nes­ket er skapt for fel­les­skap, og jeg gle­der meg over alle som fin­ner en som man0 kan dele li­vet med. Alf Pet­ter Bu Hage­saet­her: – Vi som øns­ker å vie like­kjøn­ne­de får nå an­led­ning til det, og de pres­te­ne som ikke øns­ker å vie like­kjøn­ne­de er sik­ret fri­taks­rett. En bis­kop i en folke­kir­ke må kun­ne rom­me og for­hol­de seg til teo­lo­gisk uenig­het på en kon­struk­tiv måte. Jeg vil der­for va­ere åpen og lyt­ten­de over­for dem som har et an­net stå­sted enn meg selv, men in­vi­te­rer gjer­ne til teo­lo­gis­ke sam­ta­ler om te­ma­et. Haa­kon Kes­sel: – Jeg de­ler det klas­sis­ke sy­net på hva som kon­sti­tu­e­rer et ek­te­skap. Sam­ti­dig har jeg for­stå­el­se for at det i den­ne vans­ke­li­ge og sam­men­sat­te sa­ken, fin­nes and­re syn. Ved­ta­ket om to vig­sels­li­tur­gi­er re­flek­te­rer den spen­nin­gen man­ge opp­le­ver. Jeg øns­ker å møte de uli­ke syn med re­spekt og åpen­het og bi­dra til at den en­kel­te kan føl­ge sin over­be­vis­ning med fri­mo­dig­het in­nen­for den ord­ning vi nå har fått.

An­ne Li­se Ådn­øy:

– Etter at jeg som tolv­åring la­er­te at noen men­nes­ker er ho­mo­fi­le, har jeg ald­ri tvilt på at de er like ver­di­ful­le for Gud som alle he­te­ro­fi­le. Jeg er kon­ser­va­tiv i sy­net på at par­for­hold skal va­ere sta­bi­le og livs­lan­ge. Jeg er glad for at sam­fun­net nå har lagt til ret­te ram­mer for at også ho­mo­fi­le par kan leve i for­plik­ten­de sam­liv.

CARINA JO­HAN­SEN

Bård Mae­land er pro­rek­tor ved VID, tid­li­ge­re Mi­sjons­høy­sko­len

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.