Sov ute, spar­te 8000 kro­ner

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Sve­en geir.sve­en@af­ten­bla­det.no

KLEPP: Man­ge of­ret en god natts søvn da Jaer­ha­gen tors­dag mor­gen klok­ken 07.00 vis­te musk­ler i en sta­dig tøf­fe­re kamp om kun­de­ne i re­gio­nen.

– Klepp har bare 19.327 inn­byg­ge­re. Klart vi er av­hen­gig av at folk fra man­ge and­re plas­ser bru­ker vårt sen­ter, sa le­der­ne for Jaer­ha­gen før de åp­net fyl­kets nest størs­te kjøpe­sen­ter.

Nå ven­ter de en dob­ling av be­sø­ket: 2,9 mil­lio­ner kun­der år­lig.

Al­le­re­de ved mid­natt var de førs­te kun­de­ne på plass - fra Stav­an­ger, Klepp og Ca­na­da.

– Jeg skal ha et fjern­syn, en 65 tom­mer og spa­rer nå 8000 kro­ner, sier Jo­han Ber­ner fra Stav­an­ger som var al­ler først i køen til El­kjøp. Han had­de til­brakt nat­ten i sove­pose uten­for sen­te­ret. Ved si­den av ham sto Hei­di Bel­la­mey fra Klepp.

6000 i kø

–Jeg var her like tid­lig, men ven­tet litt i bi­len før jeg gikk inn i køen, for­klar­te syke­plei­er­stu­den­ten som skul­le sik­re seg en Macbook Air med 3000 kro­ner i av­slag. – Og jeg reg­ner med å få et tv til 21.000 for 10.000, lød det litt len­ger bak, fra Bjørn Hel­ge Bergs­land.

Da var det fort­satt en halv time igjen til bu­tik­ke­ne med de størs­te lokke­til­bu­de­ne åp­net. Men klok­ken 06.15 var par­ke­rings­plas­sen ute al­le­re­de full. Jaer­ha­gen har til sam­men 1500 p-plas­ser. Man­ge par­ker­te også på råd­hu­set og på det gam­le an­leg­get over vei­en.

– Det er umu­lig å si hvor man­ge som er her, smil­te sen­ter­le­der Si­ri Øks­ne­vad Ol­sen, som midt i tra­vel­he­ten pyn­tet det sis­te pre­mie­bor­det før folk ble lo­set inn i bu­tik­ke­ne gjen­nom køer, or­ga­ni­sert som inn­sjek­kin­gen på en fly­plass. Bare to av kje­de­ne an­tok at de had­de 6000 i køen i dis­se mor­gen­ti­me­ne.

Gikk hjem med pen­ger

–En god deal det­te, opp­sum­mer­te Na­o­mi og Seth Tur­pin, opp­rin­ne­lig fra Ca­na­da.

Han had­de først sik­ret seg en Google home for 99 kro­ner, og nå satt han og kona først i køen til Rus­ta, der de 100 førs­te hver fikk et gave­kort på 1000 kro­ner.

– Så vi går hjem med pen­ger etter en kjøpe­tur, sa pa­ret.

Men for Coop Klepp er det nå helt av­gjø­ren­de at folk leg­ger igjen mye pen­ger i sen­te­ret. Han­dels­la­get har gjen­nom­ført ti­de­nes størs­te ut­byg­ging på Ja­eren. Den nye de­len har kos­tet 300 mil­lio­ner kro­ner.

Da er sen­te­ret ut­vi­det fra 25.000 til 65.000 kvad­rat­me­ter med par­ke­rings­hal­le­ne. Bare Obs Bygg, som han­dels­la­get selv dri­ver, har økt area­let fra 2500 til 8500 kvad­rat­me­ter.

– Jeg mis­un­ner ikke Klepp som skal få bu­tikk av en så stor sat­sing, sa en av kon­kur­ren­te­ne i bygg­mar­ke­det på Ja­eren.

Men på Klepp kan til og med sto­re trak­to­rer med til­hen­ge­re kjø­re gjen­nom det nye bygg­mar­ke­det, der alt er un­der tak.

I til­legg får Jaer­ha­gen sitt saer­preg gjen­nom fle­re sto­re leie­ta­ke­re, og der­for tror le­del­sen at de skal ska­pe nye reise­va­ner for han­del i re­gio­nen.

– Vi mer­ket det godt da bom­rin­gen kom. Da fikk vi nye med­lem­mer fra sa­er­lig Sola, Tjel­ta, Gand­dal og Aust­rått, sier John Thys­se ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Coop Klepp.

Han min­ner om at det hel­ler ikke er et mi­nus at det ikke er bom­mer sør­over mot Bry­ne og Eger­sund el­ler opp mot Ål­gård.

Må­let er at det nye sen­te­ret på Klep­pe skal øke om­set­nin­gen far 700 mil­lio­ner til 1, 4 mil­li­ar­der.

JON INGEMUNDSEN

Etter en natt ute i Klepp, har Hei­di Bel­la­mey, Bjørn Hel­ge Bergs­land og Jo­han Ber­ner kom­met seg inn i var­men og først i køen for pc og fjern­syn. Klok­ken er rundt 6.30.

JON INGEMUNDSEN

De går hjem med en snak­ken­de data­ma­skin til 99 kro­ner, og 2000 kro­ner i gave­kort, for­di de sto opp for å stå i kø på nye Jaer­ha­gen, Na­o­mi og Seth Tur­pin, opp­rin­ne­lig fra Ca­na­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.