Ny dansk bu­tikkje­de kjø­rer inn i Ro­ga­land

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

KLEP­PE: Dan­marks størs­te for­hand­ler av bil­re­kvi­si­ta, syk­ler, mo­pe­der og fri­tids­ar­tik­ler er på full fart inn i re­gio­nen.

I går åp­net Than­sen sin førs­te bu­tikk i Sør-Ro­ga­land, i Jaer­ha­gen på Klep­pe.

Men sam­me dag dro kje­de­sje­fen for Nor­ge på be­fa­ring for nye bu­tik­ker i Hil­le­våg og Stav­an­ger, sam­men med pro­fe­sjo­nel­le bu­tikk­spei­de­re.

–Vi skal i lø­pet av ett år ha minst to nye bu­tik­ker her i om­rå­det, kan­skje fire, sier Ti­no Kvist, den dans­ke landsje­fen for Nor­ge.

Han kom­mer sprin­gen­de inn fra par­ke­rings­plas­sen til Jaer­ha­gen etter å ha hjul­pet en kun­de ut med tung last.

Bu­tikk num­mer 101

Kje­dens bu­tikk num­mer 101, og num­mer 19 i Nor­ge, er nett­opp åp­net, med mye folk og god stem­ning. Kun­der tar til og med kon­takt med Af­ten­bla­det for å for­tel­le hvor mye de set­ter pris på det nye til­bu­det.

– Nye bu­tik­ker er ikke av­hen­gig av hvor­dan det går her. Vi vet det går godt, ly­der det of­fen­sivt fra Kvist.

Han vet også at det er stor konkurranse om «bil­kun­de­ne».

Biltema-kon­kur­rent

28. april i år åp­net Biltema sitt nye, sto­re vare­hus litt len­ger sør, på Bry­ne. Etter fem må­ne­der had­de den svens­ke kje­den 50.000 fle­re kun­der enn den had­de på sam­me tid før flyt­tin­gen, og kje­den job­ber nå ak­tivt for å etab­le­re like sto­re vare­hus rundt Forus og i Eger­sund.

– Klart Biltema og Bi­lex­tra er kon­kur­ren­ter, men vi har vårt kon­sept, ly­der det trygt for dans­ken.

Mens Biltema Bry­ne har 19.000 ar­tik­ler og alt ut­stilt på 7500 kvad­rat­me­ter, har Than­sen på Klep­pe bare en bu­tikk på 1000 kvad­rat­me­ter, men 200.000 ar­tik­ler som kan en­ten hen­tes på bu­tikk el­ler bli sendt. De har også merke­va­rer og egne mer­ker.

Mon­te­rer dekk

Dess­uten kan folk kjø­re inn i kjøp­sen­te­ret og få mon­tert dekk, vin­dus­vis­ke­re og tak­bok­ser. Det sis­te er spe­si­elt for Nor­ge.

Than­sen har bare i år åp­net bu­tik­ker i Hauge­sund, Stord, Lyng­dal, Fred­rik­stad og Kris­tian­sund.

Sik­ter høyt

Sat­sin­gen er mu­lig etter at den dans­ke T. Han­sen Grup­pen i fjor kjøp­te Thors­hov Bil­re­kvi­si­ta med 13 bu­tik­ker på Øst­lan­det. Kje­den er nå re­no­vert og klar for en mas­siv eks­pan­sjon i Nor­den, med Nor­ge som førs­te land.

– Vi ser for oss at vi in­nen 2020 har 50 bu­tik­ker i Nor­ge, sier lands­sje­fen, mens folk ba­erer ut tak­bok­ser rundt ham. De var til halv pris den­ne mor­ge­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.