– Stats­rå­den lo­ver å «se på sa­ken»

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Tor In­ge Jøs­sang tor.in­ge.jos­sang@af­ten­bla­det.no

SAM­FERD­SEL: Med fyl­kes­ord­fø­rer Solveig Ege Tenges­dal i spis­sen reis­te ord­fø­re­re fra Ry­fyl­ke til Oslo for å tryg­le kom­mu­nal­mi­nis­te­ren om å spa­re hur­tig­bå­te­ne fra dra­ma­tis­ke kutt.

Mo­ni­ca Mae­land har va­ert kom­mu­na­log mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter si­den ja­nu­ar. Re­gje­rin­gen har inn­ført en ny kost­nads­nøk­kel for båt og fer­je. Det­te gjør at det stat­li­ge til­skud­det til hur­tig­båt­drift i Ry­fyl­ket kut­tes fram mot 2021. Fyl­kes­kom­mu­nen had­de 198 mil­lio­ner kro­ner i til­skudd, og får 117 mil­lio­ner.

Hele Ry­fyl­ke - fra Sau­da in­nerst i fjor­de­ne til Kvits­øy yt­terst i hav­ga­pet - er be­kym­ret for at båtav­hen­gi­ge inn­byg­ge­re skal mis­te rute­til­bu­det.

Bønn til Stor­tin­get Ry­fyl­ke­ord­fø­re­re­ne an­mo­der Kom­mu­nal­ko­mi­te­en om: y å inn­ar­bei­de et ved­taks­punkt ved be­hand­lin­gen av stats­bud­sjet­tet som in­ne­ba­erer at det i en over­gangs­pe­rio­de, fram til nytt inn­tekts­sys­tem im­ple­men­te­res fra 2020, ytes kom­pen­sa­sjon til fyl­kes­kom­mu­ner som tap­te på om­leg­gin­gen av kri­te­ri­ene for båt­ru­ter. y å ta ini­tia­tiv til at KMD re­vur­de­rer kyst­lin­je­kri­te­ri­et i den kom­men­de hø­rin­gen om nytt inn­tekts­sys­tem fra 2020.

I går reis­te fyl­kes­ord­fø­rer Solveig Ege Tenges­dal, le­der av Sam­ferd­sels­ut­val­get Ar­ne Bergs­våg (Sp), ord­fø­rer­ne Hen­rik Halle­land, Mir­jam Ydste­bø (Kvits­øy), As­bjørn Birke­land (Sau­da), Bjørn Lauga­land (Hjelme­land), samt vara­ord­fø­rer Ka­ri Vaage Gjuvs­land (Sul­dal) til Kom­mu­nal­de­par­te­men­tet.

– En lyt­ten­de og for­stå­el­ses­full mi­nis­ter, så det ble et nyt­tig og godt møte. For­hå­pent­lig­vis blir det re­sul­ta­ter også, opp­sum­me­rer Kvits­øy-ord­fø­rer Mir­jam Ydste­bø.

Ro­ga­lands geo­gra­fi og reise­vane­møns­ter – blant an­net for rei­ser til og fra ar­beid og sko­le, er slik at Ry­fyl­ke har et uom­tvis­te­lig be­hov for å opp­rett­hol­de tids­ef­fek­tiv kol­lek­tiv­trans­port til sjøs. Ro­ga­land har for ek­sem­pel 3,3 gan­ger høy­ere ut­gif­ter til skoleskyss til sjøs enn gjen­nom­snitts­fyl­ket.

Op­p­rop fra Ry­fyl­ke

– Etab­ler­te hur­tig­båt­ru­ter i Ry­fyl­ke har be­ty­de­lig vo­lum og om­fang. Der­som det nye kri­te­rie­set­tet for båt­ru­ter ikke end­res når inn­tekts­sys­te­met skal gjen­nom­gås på nytt, vil kri­te­ri­ene in­ne­ba­ere en al­vor­lig og lang­va­rig fi­nan­si­ell uba­lan­se for Ro­ga­land, he­ter det i et fel­les Ry­fyl­ke-op­p­rop for å få kom­mu­nal og for­valt­nings­ko­mi­te­en.

Sau­da-ord­fø­rer As­bjørn Birke­land tok ini­tia­tiv til opp­ro­pet.

– Jeg opp­fat­ter det som at mi­nis­te­ren var ori­en­tert om sa­ken, og hun lo­vet å se på kri­te­ri­ene på nytt. Vi hå­per at hun gjør det, og kom­mer fram til at det fin­nes bed­re må­ter å for­de­le mid­le­ne på, sier Birke­land.

Etter mø­tet med stats­rå­den had­de de­le­ga­sjo­nen møte med si­den par­ti­er, det vil si KrF, Sp og Ap.

– Det vil hjel­pe på hvis Stor­tin­get pres­ser på i den­ne sa­ken, sier Sau­da-ord­fø­re­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.