KrF: Fjer­ner tax­free-ord­ning – 900 mill. til helse og om­sorg

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Søn­de­land geir.son­de­[email protected]­ten­bla­det.no

OSLO: Olaug Bolle­stad an­gri­per Siv Jen­sens tax­free­kvo­te og olje­skatt.

Fre­dag vil KrFs al­ter­na­ti­ve stats­bud­sjett set­te to­nen for for­hand­lin­ger om re­gje­rings­makt.

Bolle­stad sier at sla­get om al­ko­hol «selv­føl­ge­lig» vil va­ere en del av hel­he­ten i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne.

– Al­ko­hol er en av de sto­re helse­og sam­funns­ut­ford­rin­ge­ne vi har, sier hun.

Der­som de fire par­ti­ene blir eni­ge om en re­gje­rings­av­ta­le, kan KrFs 1. nest­le­der fort bli kon­sti­tu­ert som ny parti­le­der på mid­ler­ti­dig ba­sis.

Tax­free

Først ven­ter bud­sjett­for­hand­lin­ger - uten sjam­piskor­ker i ta­ket inn­led­nings­vis. Fra 1. juli 2014 kun­ne rei­sen­de, mot KrFs vil­je, byt­te ut kvo­ten for to­bakks­va­rer med 1,5 li­ter vin el­ler øl.

Nå be­kref­ter Bolle­stad at KrF vil hal­ve­re tax­free­kvo­ten for to­bakk og re­ver­se­re end­rin­ger fra 2014. Hun vi­ser til økt al­ko­hol­salg og at slike ord­nin­ger un­der­gra­ver Vin­mono­po­let.

– Hvor­for i all ver­den skal vi sel­ge på til­bud noe som er en ut­ford­ring for oss? spør Bolle­stad.

Spørs­må­let er nå om KrF kla­rer å gjen­ta ma­nø­ve­ren fra 2013, da par­ti­et av­tale­fes­tet med re­gje­rin­gen at hoved­lin­je­ne i norsk al­ko­hol­po­li­tikk skal lig­ge fast ut stor­tings­pe­rio­den.

Ny olje­skatt

Nest­le­de­ren be­kref­ter også at KrF vil ha en skjer­pet olje­skatt ut­re­det. KrF-pre­mis­set er at olje­in­ves­te­rin­ger fa­vo­ri­se­res av et skatte­sys­tem som er «pro» olje. Tom­my Han­sen, di­rek­tør for kom­mu­ni­ka­sjon og na­e­rings­po­li­tikk i bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen Norsk olje og gass, sier til Af­ten­bla­det man­dag at de ikke for­ven­ter noen sto­re over­ras­kel­ser i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne.

– Så dere blir ikke uro­et over KrF-sig­na­ler om end­re­de ramme­be­tin­gel­ser?

– Nei, vi er ikke uro­et over det. Jeg tror at KrF og re­gje­rings­par­ti­ene vet at det vil ha sto­re kon­se­kven­ser å end­re på det, sier Han­sen, som leg­ger til at end­re­de ramme­be­tin­gel­ser er noe av det ver­ste som kan skje.

Eld­re og om­sorg

KrF vil bru­ke en halv mil­li­ard kro­ner på å fri­ta nors­ke syke­hus fra krav i av­by­rå­kra­ti­se­rings- og ef­fek­ti­vi­tets­re­for­men (ABE). I så fall blir syke­hu­se­ne med i en «eks­klu­siv» klubb der Konge­hu­set, Stor­tin­get og Riks­re­vi­sjo­nen er blant dem med fri­tak.

Iføl­ge Helse- og om­sorgs­de­par­te­men­tet er og blir de re­gio­na­le helse­fore­ta­ke­ne på­lagt «ABE-kutt» fra 2015 ut 2019 på over 1,5 mil­li­ar­der. Tal­le­ne in­klu­de­rer mid­ler som er til­ført til in­ves­te­rin­ger og an­skaf­fel­ser.

Bolle­stad me­ner smerte­gren­sen er nådd og vi­ser til nytt syke­hus i Stav­an­ger.

– Hvis vi hele ti­den set­ter krav til ef­fek­ti­vi­se­ring, spi­ser vi av bunn­lin­jen og svek­ker sjan­sen til å in­ves­te­re, sier Bolle­stad.

KrF øre­mer­ker 400 mil­lio­ner kro­ner til en eldre­sat­sing med økt lege­dek­ning og styr­ket grunn­be­man­ning i om­sorgs­tje­nes­ten.

And­re KrF-øns­ker y Bru­ker­styrt per­son­lig as­si­stan­se (BPA) skal bli et like­stil­lings­verk­tøy som prak­ti­se­res likt uav­hen­gig av bru­ke­rens kom­mune­til­hø­rig­het. y Stu­die­støt­ten ut­vi­des til 12 må­ne­der i året for stu­den­ter med barn. Den­ne grup­pens per­mi­sjons­ord­nin­ger øns­kes vur­dert na­er­me­re. y KrF vil sik­re at his­to­ris­ke pen­sjons­kost­na­der for ide­el­le ak­tø­rer kom­mer på plass. Bolle­stad for­kla­rer at da­gens re­gi­me gjør at ide­el­le ak­tø­rer, for ek­sem­pel Frel­ses­ar­me­en, blir sit­ten­de med his­to­ris­ke pen­sjons­kost­na­der som kan ta knek­ken på dem – og va­ere en stor kon­kur­ranse­ulem­pe mot pri­va­te ak­tø­rer i kon­kur­ran­ser om an­bud. y 4,6 mill. til kongs­går­den

på Avalds­nes. y 6 mill. til På­rø­rende­sen­te­ret

i Stav­an­ger. y 6 mill. til No limi­ta­tion

på Bry­ne.

OLAV OL­SEN

Kjell In­golf Ropstad og Olaug Bolle­stad må bli enig med Høy­re, Frp og Ven­st­re for at de skal få rea­li­sert drøm­men om å ta KrF inn i re­gje­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.