– Fre­gat­ten had­de vike­plikt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - An­ne Hov­den bt.no Mag­nus Eke­li Mul­lis mag­nus.mul­[email protected]­ten­bla­det.no

ØYGARDEN: I går job­bet red­nings­mann­ska­pe­ne på spreng etter at fre­gat­ten KNM «Hel­ge Ing­stad» kol­li­der­te med tank­bå­ten «Sola TS» i Horda­land.

KNM «Hel­ge Ing­stad», fre­gat­ten som klok­ken 04.00 natt tili går kol­li­der­te med tank­bå­ten «Sola TS» i Hjelte­fjor­den (se kart), had­de tors­dag etter­mid­dag kraf­tig slag­side etter ulykken. Krigs­ski­pet var på vei fra NATO-øvel­sen «Tri­dent Junc­tu­re», og etter ulykken på­gikk det en stør­re ak­sjon for å sik­re at mil­li­ard­ski­pet ikke sank. Fre­gat­ten fikk en stor flen­ge i skro­get, mens tank­ski­pet fikk mind­re ska­der.

Åtte av 137 per­soner ble ska­det. To ble frak­tet til Hauke­land, mens seks måt­te på lege­vak­ten. In­gen om bord på tank­bå­ten skal ha blitt ska­det, skri­ver po­li­ti­et i presse­mel­ding.

KNM «Hel­ge Ing­stad» var på vei sør­ø­ver i Hjelte­fjor­den da den ble truf­fet på styr­bord side av tank­bå­ten.

Var ikke for­sik­ret

Iføl­ge NRK var ikke den ha­va­rer­te fre­gat­ten, verdt nes­ten fire mil­li­ar­der kro­ner, for­sik­ret. Det be­kref­ter Forsvaret. Ski­pets har en ver­di som tro­lig ikke er langt unna Sjø­for­sva­rets sam­le­de ut­gif­ter på et år.

Sta­ten og Forsvaret for­sik­rer ikke ei­en­de­le­ne sine, men tar selv ri­si­ko­en med å er­stat­te det som går tapt.

Etter kol­li­sjo­nen natt til tors­dag skal skipet ha mis­tet sty­rings­ev­nen og drev på land. Skadene un­der vann­lin­jen var av en slik ut­strek­ning at fre­gat­ten ikke len­ger vil­le va­ere sta­bil og ha til­strek­ke­lig flyte­evne.

– Un­der­vann­s­to­po­gra­fi­en i om­rå­det var bratt, det er 30 me­ter rett ned. Det var fare for at den kun­ne skli ned fra land og de­ret­ter kant­re og el­ler syn­ke. Slepe­bå­ter ble brukt kon­ti­nu­er­lig for å unn­gå at det­te skul­le skje, opp­lys­te kom­man­dør Si­gurd Smith på en presse­kon­fe­ran­se i går.

Der­for be­slut­tet Forsvaret å flyt­te fre­gat­ten til et mer eg­net sted på land. Slepe­bå­ter job­bet på spreng for å ber­ge krigs­ski­pet, og skipet skal ha lig­get sta­bilt si­den rundt 13.30. Fram til da had­de det kren­get mer og mer.

– Fre­gat­ten had­de vike­plikt

I går sat­te po­li­ti­et opp et ferd­sels­for­bud i en sone på 1500 me­ter til havs og 1000 me­ter på land fra fre­gat­ten. Kom­man­dør Si­gurd Smith be­kref­tet på presse­kon­fe­ran­sen at det var vå­pen om bord i KNM «Hel­ge Ing­stad», men at det ikke var noen fare så len­ge våp­ne­ne ikke kom un­der vann.

Til Ber­gens Ti­den­de sier Ja­cob Bør­re­sen, pen­sjo­nert flagg­kom­man­dør og tid­li­ge­re skips­sjef på fre­gat­ten KNM «Oslo, at det var fre­gat­ten som had­de vike­plikt.

– Laste­bå­ten kom ut fra land på styr­bord side. Det er in­gen tvil om at fre­gat­ten had­de vike­plikt, sier Bør­re­sen.

Den pen­sjo­ner­te flagg­kom­man­dø­ren er ikke over­ras­ket over at krigs­ski­pet fikk så sto­re ska­der. Mens tank­bå­ten fikk mind­re ska­der, fikk fre­gat­ten en stor flen­ge i skro­get fra mid­skips og ak­ter­over.

– Fre­gat­ter er lett­byg­de far­tøy­er med tynt skrog. Det er ikke over­ras­ken­de at den får en dyp flen­ge når den kol­li­de­rer med en fullas­tet tank­båt.

Had­de ikke kon­troll

I ha­vet uten­for Stu­re-ter­mina-

MA­RIT HOMMEDAL, NTB SCANPIX

Fre­gat­ten KNM Hel­ge Ing­stad står i fare for syn­ke etter en kol­li­sjon med en tank­båt ved Sture­ter­mi­na­len i Øygarden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.