Fem olje­felt ble stengt og gass­eks­por­ten ram­met

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Elisabeth Seg­lem elisabeth.seg­[email protected]­ten­bla­det.no

Alar­men gikk både hos Equi­nor og gass­eks­por­tør Gassco da Fre­gat­ten KNM «Hel­ge Ing­stad» kol­li­der­te med tank­bå­ten «Sola TS».

Equi­nor sat­te krise­stab på Forus og på Sture­ter­mi­na­len da et krigs­skip på vei fra Na­ti-øvel­sen «Tri­dent Junc­tu­re» kol­li­der­te med en tank­båt ved Sture­ter­mi­na­len ved 04-ti­den i går.

– Fre­gat­ten er lagt på land på vårt om­rå­de og som et «føre­var-prin­sipp» ble det be­stemt å sten­ge ned Sture­ter­mi­na­len, sier presse­kon­takt Elin Isak­sen i Equi­nor til Af­ten­bla­det.

Equi­nor vur­der­te fort­lø­pen­de si­tua­sjo­nen og rett etter klok­ken 15 i går ble det be­stemt at Sture­an­leg­get kun­ne star­te opp igjen.

Da var pro­duk­sjo­nen på fem olje­felt stan­set i fle­re ti­mer: Gra­ne, Ose­berg og Troll A-fel­te­ne (Equi­nor), Ed­vard Grieg (Lun­din) og Ivar Aa­sen (Aker BP).

Pro­sess­an­leg­get på Kolls­nes nord­vest for Ber­gen ble også stengt etter fre­gatt­ulyk­ken. An­leg­get står for 30 pro­sent av gass­le­ve­ran­se­ne til Euro­pa.

Ulykken fikk også kon­se­kven­ser for gass­kun­de­ne i Euro­pa, be­kref­ter Lis­bet Kal­le­vik, kom­mu­ni­ka­sjons­le­der hos Gassco på Karm­øy, som er ope­ra­tør for 8829 kilo­me­ter med rør­led­nin­ger.

– Det blir re­duk­sjon i le­ve­ran­se­ne, men det er ikke mu­lig å si hvor sto­re. Det av­hen­ger av va­rig­het på ned­steng­nin­gen på Kolls­nes. Vi job­ber med å mi­ni­me­re kon­se­kven­se­ne for kun­de­ne i Euro­pa og sel­ska­pe­ne som eks­por­te­rer norsk gass, sa Kal­le­vik til Af­ten­bla­det ved lunsj­ti­der i går.

Gassco kun­ne ut­nyt­te at det fort­satt var gass lag­ret i sys­te­met. Der­med ble ikke kon­se­kven­sen av at Koll­nes-an­leg­get var stengt merk­bar umid­del­bart.

Cir­ka 30 pro­sent av norsk gass­eks­port går via Kolls­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.