Nå kan De­mo­kra­te­ne brem­se Trump – som kan slå til­ba­ke

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Je­sper Tho­bo-Carlsen Af­ten­bla­det/Po­li­ti­ken

WASHINGTON: Pre­si­den­tens skatte­pa­pi­rer står øverst på en leng­re lis­te over ting som De­mo­kra­te­ne vil bru­ke sitt nye fler­tall i Re­pre­sen­tan­te­nes hus til å un­der­sø­ke. På fle­re om­rå­der kan imid­ler­tid Trump vi­dere­føre po­li­tik­ken sin de nes­te to åre­ne. Her er 11 av­gjø­ren­de punk­ter.

De­mo­kra­te­ne plan­leg­ger å bru­ke sitt nye fler­tall i Re­pre­sen­tan­te­nes hus til en rek­ke un­der­sø­kel­ser, som vil va­ere sva­ert ube­ha­ge­li­ge for pre­si­dent Do­nald Trump, som er vant til støt­te fra Kon­gres­sens ned­re kam­mer.

Par­ti­et over­tar nå le­der­pos­te­ne i Re­pre­sen­tan­te­nes hus’ for­skjel­li­ge ut­valg, og med for­mann­ska­pe­ne føl­ger en sa­er­de­les etter­trak­tet makt: retten til å inn­kal­le med­ar­bei­de­re i Det hvi­te hus som vit­ner, som må ut­ta­le seg un­der ed, og retten til å kre­ve do­ku­men­ter ut­le­vert.

Den de­mo­kra­tis­ke råd­gi­ve­ren Jim Man­ley be­skri­ver der­for mellomvalget som et vende­punkt, med et om­fang som ennå ikke har gått opp for pre­si­den­ten.

– Han vil til evig tid be­nek­te at noe vil end­re seg, men vir­ke­lig­he­ten er at hans ver­den i kveld er snudd på ho­det, sa Jim Man­ley til ny­hets­by­rå­et Reu­ters på valg­kvel­den.

Kon­trol­len over Do­nald Trumps pre­si­dent­skap vil hav­ne i hen­de­ne på en hånd­full de­mo­kra­ter, hvis navn man gjer­ne kan be­gyn­ne å la­ere seg, si­den de kan kom­me til å pre­ge ame­ri­kansk politikk fram mot pre­si­dent­val­get i 2020. 1. Trumps selv­an­gi­vel­se

De­mo­kra­te­nes førs­te mål er al­le­re­de an­non­sert: pre­si­den­tens selv­an­gi­vel­se. Det blir sann­syn­lig­vis de­mo­kra­ten Richard Ne­al som blir le­der for det mek­ti­ge fi­nans­ut­val­get, og han har lo­vet å kre­ve pa­pi­re­ne ut­le­vert av fi­nans­de­par­te­men­tet.

Det kan ut­lø­se ju­ri­dis­ke slags­mål. Do­nald Trump har av­ve­ket fra man­ge ti­års sed­vane og av­vist å of­fent­lig­gjø­re skatte­pa­pi­re­ne sine, med den for­kla­ring at de grans­kes av skatte­myn­dig­he­te­ne. Eks­per­te­ne sier at det ikke hind­rer ham i å ut­le­ve­re dem. Avi­sen The New York Ti­mes har i et stort grave­jour­na­lis­tisk pro­sjekt vist at Trump­fa­mi­li­ens for­mue har blitt mak­si­mert med ag­gres­siv skatte­spe­ku­la­sjon.

– Do­nald Trump kan ikke bare si nei. Han må na­er­mest hev­de at det er en trus­sel mot na­sjo­nens sik­ker­het. Det tror jeg er en kamp De­mo­kra­te­ne kan vin­ne, hvis det en­der ved dom­sto­le­ne, sier USA-kjen­ner Ni­els Bjer­re-Poul­sen, som er lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

2. Russ­lan­det­ter­forsk­nin­gen

I Re­pre­sen­tan­te­nes hus’ etter­ret­nings­ut­valg sit­ter den de­mo­kra­tis­ke ve­te­ra­nen Adam Schiff og den am­bi­siø­se unge de­mo­kra­ten Eric Swal­well. Sist­nevn­te har for­klart at ut­val­get blant an­net vil se på bank­over­fø­rin­ger og reise­mønst­re for Trumps in­ners­te krets i en etterforskning av om Trump-folk sam­ar­bei­det med rus­se­re om å på­vir­ke pre­si­dent­val­get i 2016.

Det hit­til re­pub­li­kansk-do­mi­ner­te ut­val­get har kon­klu­dert med at det ikke fore­lå noe å gå etter, men har blitt kri­ti­sert for å hol­de hån­den over pre­si­den­ten.

– Det var et rent spill for gal­le­ri­et. De lot va­ere å inn­kal­le per­sone­ne de bur­de ha inn­kalt i tett sam­ar­beid med Det hvi­te hus. Det blir helt, helt an­ner­le­des nå. De kan gjen­åpne dis­se etter­forsk­nin­ge­ne, sier Ni­els Bjer­re-Poul­sen.

Ut­val­get skal sam­ar­bei­de med spe­sial­et­ter­forsk­nin­gen som jus­tis­de­par­te­men­tet har igang­satt, un­der le­del­se av etter­fors­ke­ren Ro­bert Mu­el­ler. De­mo­kra­te­nes le­del­se i ut­val­get kan sik­te at Mu­el­lers kon­klu­sjo­ner blir of­fent­lig­gjort, noe som tid­li­ge­re ikke var gitt.

De­mo­kra­te­ne i Re­pre­sen­tan­te­nes hus kan også for­mu­le­re et lov­for­slag som skal sik­re Mu­el­lers etterforskning mot å bli ned­lagt, slik Do­nald Trump har tru­et med, men det re­pub­li­kans­ke fler­tal­let i Se­na­tet vil kun­ne stop­pe det.

3. Etikk

De­mo­kra­ten Eli­jah Cum­mings er fa­vo­ritt til å bli le­der for Re­pre­sen­tan­te­nes hus’ kon­troll­ut-

J. DA­VID AKE, AP / NTB SCANPIX

De­mo­kra­te­ne i Re­pre­sen­tan­te­nes hus vil gå pre­si­dent Trump dis­po­ne­rin­ger i søm­me­ne frem til pre­si­dent­val­get i 2020.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.