Fakta om Ro­bert Mu­el­lers Russ­land-gransk­ning

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Tid­li­ge­re FBI-di­rek­tør Ro­bert Mu­el­ler (74) ble 17. mai 2017 ut­pekt av USAs vise­jus­tis­mi­nis­ter Rod Ro­sen­stein som en uav­hen­gig spe­sial­et­ter­fors­ker med an­svar for å grans­ke rus­sisk inn­blan­ding i det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get i 2016. y Ny­lig av­gåt­te jus­tis­mi­nis­ter Jeff Ses­sions er­k­la­er­te seg in­ha­bil i Russ­land-grans­kin­gen, etter at han unn­lot å opp­ly­se om fle­re mø­ter med Russ­lands am­bas­sa­dør Sergej Kisljak i Washington. y Minst 33 per­soner er sik­tet, til­talt el­ler dømt i lø­pet av Mu­el­lers etterforskning. y Al­le­re­de før Mu­el­ler ble ut­nevnt måt­te Trump spar­ke sin na­sjo­na­le sik­ker­hets­råd­gi­ver Michael Flynn da det kom fram at han had­de hatt kon­takt med Kisljak uten å in­for­me­re om det­te. Flynn ble se­ne­re til­talt og har er­k­la­ert seg skyl­dig i å ha løy­et til FBI om å ha kon­tak­tet am­bas­sa­dø­ren på Trumps veg­ne. y Ge­or­ge Pa­padopou­los ble sik­tet 3. ok­to­ber 2017. Han var en av Trumps åtte uten­riks­po­li­tis­ke råd­gi­ve­re i valg­kam­pen og har er­kjent seg skyl­dig i å ha løy­et for FBI. y 27. ok­to­ber ble Trumps tid­li­ge­re valg­kamp­le­der Paul Mana­fo­rt sik­tet. Han ble se­ne­re til­talt for til sam­men 18 lov­brudd, og kjent skyl­dig i åtte av dem. Mana­fo­rt nek­tet skyld, men i sep­tem­ber i år opp­lys­te myn­dig­he­te­ne at han vil­le inn­gå en av­ta­le som in­ne­ba­erer å er­kjen­ne skyld på to punk­ter. y 16. fe­bru­ar ble 13 rus­se­re og tre rus­sis­ke sel­ska­per sik­tet for en rek­ke lov­brudd, der­iblant inn­blan­ding i val­get. Ett av de rus­sis­ke sel­ska­pe­ne har nek­tet skyld. y En rek­ke pro­fi­ler er i til­legg av­hørt i for­bin­del­se med etter­forsk­nin­gen. Blant dem er Ses­sions, uten­riks­mi­nis­ter Mike Pompeo, Trumps tid­li­ge­re sjefstra­teg Ste­ve Ban­non, og tid­li­ge­re FBI-di­rek­tør Ja­mes Co­mey, som ble sparket av Trump.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.