Vak­te­ne øde­la Smo­kiekon­sert

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ka­ri Ve­tr­hus Hau­gen Sandnes

STAV­AN­GER: Vi var fle­re som øns­ket å vise en­ga­sje­ment på Smo­kie-konsert i Kup­pel­hal­len. Men da kom de rød­kled­de vak­te­ne og ba folk set­te seg ned. Hva er po­en­get med det?

Fre­dag 2. no­vem­ber gle­det vi oss til en nos­tal­gisk konsert med Smo­kie i Stav­an­ger kon­sert­hus, Kup­pel­hal­len. Det var fullt hus med folk i 40–70 års al­der som skul­le opp­le­ve mu­sik­ken som har gle­det oss stort helt fra midt­en av 1970- tal­let. Ban­det le­ver­te flott mu­sikk og godt en­ga­sje­ment. Fan­tas­tisk.

Folk måt­te set­te seg

Men, fra ca. and­re låt og ut­over kon­ser­ten løp per­so­na­let i Kon­sert­huset rundt i sa­len og ba folk set­te seg ned. Noen be­gyn­te tid­lig å rei­se seg opp for å re­spon­de­re til ban­det at de kos­te seg. De stod ved se­tet sitt og klap­pet og sang med på de gode, gam­le hi­te­ne. Ban­det vei­vet og klap­pet til oss i sa­len og vis­te at de øns­ket re­spons. Det er jo tross alt på den­ne må­ten pub­li­kum og mu­si­ke­re kom­mu­ni­se­rer sam­men. Spe­si­elt med rocke­mu­sikk. Det er na­tur­lig at man rei­ser seg, klap­per og syn­ger med. Hvis ikke; sig­na­li­se­rer man til ban­det at de ikke kla­rer å en­ga­sje­re. Vi var fle­re som etter­hvert øns­ket å vise en­ga­sje­ment. Men da kom de rød­kled­de vak­te­ne og ba folk set­te seg ned. Hva er po­en­get med det? Jeg kjen­te at det­te øde­leg­ger hele opp­le­vel­sen. Skal vi sit­te helt stil­le og ikke gle­de oss sam­men om mu­sik­ken? Da kun­ne vi like godt sit­te hjem­me, el­ler løpe en tur med mu­sik­ken i øre­te­le­fo­ner. In­gen av pub­li­kum var be­ru­set, in­gen lag­de bråk el­ler ube­ha­ge­lig­he­ter. Det var bare god stem­ning.

Jeg klar­te ikke å hol­de til­ba­ke, så jeg gikk ut i hal­len for å spør­re per­so­na­let hva som var galt og hvor­for de gikk rundt og dem­pet gjes­te­ne som had­de be­talt for bil­let­ter? Da fikk jeg be­skjed om at det ikke var lov å stå, el­ler å danse el­ler å be­ve­ge seg ut i midt­gan­gen. På grunn av HMS. Helse, miljø og sik­ker­het var grunn­la­get for at pub­li­kum ikke fikk lov å vise en­ga­sje­ment! I til­legg kun­ne de opp­ly­se meg om at ban­det had­de hel­ler ikke lov å opp­ford­re til at folk skul­le rei­se seg opp og del­ta i mu­sik­ken. Det­te er for dumt. Man kan ikke in­vi­te­re et rocke­band til å ha konsert i Stav­an­ger kon­sert­hus med slike reg­ler. Det­te had­de in­gen­ting med HMS å gjø­re. Gle­des­dre­pe­re er det jeg vil kal­le reg­le­ne i Stav­an­ger kon­sert­hus.

Hvis dis­se HMS-reg­le­ne blir stå­en­de, an­be­fa­ler jeg kon­sert­huset å kun ha pro­gram hvor det er na­tur­lig at pub­li­kum sit­ter stil­le. Da fore­slår jeg dikt­ana­ly­ser og bok­bad. Da er det na­tur­lig at folk sit­ter stil­le. Ikke en rocke­kon­sert.

Kom­mer til å bli en li­del­se

Bil­let­te­ne var slet­tes ikke gra­tis, og vi ble fra­tatt mye av kon­sert­opp­le­vel­sen. Jeg ser at kon­sert­huset skal ha fle­re kon­ser­ter frem­over. Stak­kars Adam Douglas som skal kom­me til Stav­an­ger for å møte et pub­li­kum som blir bedt om å sit­te stil­le i sa­len. For ikke å snak­ke om Dr. Hook i ja­nu­ar. Det kom­mer til å bli en li­del­se hvis Stav­an­ger kon­sert­hus skal fort­set­te på den­ne må­ten, både for mu­si­ke­re og pub­li­kum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.