Klima­gass­ut­slip­pe­ne skal ned

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ola Elve­stu­en Kli­ma- og miljø­mi­nis­ter, V

POLITIKK: 1,5 gra­ders­rap­por­ten fra FNs klima­pa­nel vi­ser at det has­ter med å få ned ver­dens klima­gass­ut­slipp. Nor­ge gjør al­le­re­de mye, men vi må gjø­re enda mer i åre­ne som kom­mer.

1,5 gra­ders­rap­por­ten ble pub­li­sert sam­me dag som stats­bud­sjet­tet for 2019 ble lagt fram. I en kom­men­tar i Af­ten­bla­det 1. no­vem­ber skri­ver jour­na­list Hil­de Øvre­bekk at klima­gass­ut­slip­pe­ne i fjor var på 52,4 mil­lio­ner tonn. Hun skri­ver at må­let er å kut­te ut­slip­pe­ne til 45,3 mil­lio­ner tonn i 2030, litt over 13 pro­sent fra i dag. Vi­de­re skri­ver hun at Nor­ge leg­ger opp til en re­duk­sjon som er «mile­vis un­der må­let fra FN om kutt glo­balt på 50 pro­sent in­nen 2030».

Sam­ar­beid med EU

Men her tar Øvre­bekk feil. Fram­skriv­nin­ger i stats­bud­sjet­tet vi­ser hva som vil skje i 2030 der­som Nor­ge fort­set­ter sin politikk som i dag uten å inn­føre noen nye klima­til­tak. Da vil ut­slip­pe­ne gå ned med 17,6 pro­sent fra 1990. Men det er ikke re­gje­rin­gens plan. Vi skal kut­te 40 pro­sent in­nen 2030 i sam­ar­beid med EU, og nye til­tak er på vei. Nors­ke klima­gass­ut­slipp er nå på sitt la­ves­te nivå si­den 1995, og de skal vi­de­re ned.

I fram­skri­vin­gen i stats­bud­sjet­tet er for ek­sem­pel må­let om 100 pro­sent ny­salg av null­ut­slipps­bi­ler i 2025, ikke med. Det er hel­ler ikke re­gje­rin­gens nye sat­sin­ger i bud­sjet­tet på jern­bane og by­vekst­av­ta­ler. Be­vilg­nin­gen til Eno­va er fore­slått styr­ket, og vi fore­slår å be­vil­ge mer til ar­bei­det med CO2-hånd­te­ring. Dis­se sats­nin­ge­ne er ikke in­klu­dert i fram­skri­vin­ge­ne. Hel­ler ikke re­gje­rin­gens plan om en opp­trap­ping av CO2­av­gif­ten el­ler am­bi­sjo­nen om en hal­ve­ring av ut­slip­pe­ne fra trans­port­sek­to­ren er in­klu­dert.

Gjør mye

Det fin­nes man­ge gode ek­semp­ler på at Nor­ge gjør mye for å løse klima­ut­ford­rin­ge­ne. Til­ta­ke­ne i stats­bud­sjet­tet for 2019 er ikke nok for å nå 2030-må­let ale­ne. Men vi er på vei, og vi skal gjø­re mye mer i åre­ne som kom­mer.

ILLUSTRASJONSBILDE: SHUTTERSTOCK

«Det har va­ert tøf­fe år, men jeg har også la­ert vel­dig mye», skri­ver In­gunn Blan­che Raïs­sis som har va­ert langtidsledig i fle­re år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.