Sola mis­ter vik­ti­ge fly­gin­ger

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Jan-Pet­ter Hel­ge­sen Jour­na­list og for­fat­ter

LUFTFART: Ned­leg­gel­sen av for­mid­dags­ru­ten til Lon­don ram­mer na­e­rings­li­vet.

Af­ten­bla­det skri­ver 3. no­vem­ber un­der tit­te­len «SAS leg­ger ned av­gang til Lon­don». Den som har skre­vet ar­tik­ke­len, har ty­de­lig­vis ikke skjønt po­en­get med at en av Ro­ga­lands vik­tigs­te kom­mu­ni­ka­sjons­lin­jer med ut­lan­det blir hal­vert for førs­te gang si­den 1970-åre­ne.

Kan ikke sam­men­lig­nes

Ru­ten til Lon­don er pri­ma­ert en rute for na­e­rings­li­vet, se­kun­da­ert en for­bin­del­se for fri­tids­rei­sen­de. At ru­ten inn­stil­les, kan ikke sam­men­lig­nes med at Lo­ganair star­ter en fly­ging fire da­ger i uken fra Edin­burgh med et fly med 37 se­ter og at BMI ut­vi­der New­cast­le-ru­ten med 10-12 se­ter fra 37 til 50 se­ter.

Lon­don Hea­throw er Euro­pas størs­te fly­plass med for­bin­del­ser til hele ver­den. I man­ge år har ro­ga­len­din­ger reist til knute­punk­tet fra Sola med fly fra 131 se­ter og opp­til 180 se­ter. Den­ne for­bin­del­sen kan ikke sam­men­lig­nes med de små og nes­ten ube­ty­de­li­ge ru­te­ne for na­e­rings­li­vet fra New­cast­le og Edin­burgh. Det er å stik­ke ho­det i san­den for å unn­gå fakta i sa­ken.

Raskt og ef­fek­tivt For­mid­dags­for­bin­del­sen til SAS til Lon­don har va­ert fløy­et re­gel­mes­sig si­den 1946. Den har gitt folk fra stav­an­ger­dis­trik­tet mu­lig­he­ter til å dra til ste­der i Stor­bri­tan­nia og ver­den på en rask og ef­fek­tiv måte. Det har også va­ert re­tur til Sola med an­komst tid­lig etter­mid­dag.

Kvelds­ru­ten som inn­til vi­de­re blir be­holdt, har ikke sam­me mu­lig­he­ter til vi­de­re trans­port. Ro­ga­len­din­ger må ofte over­nat­te i el­ler ved Lon­don for­di de fles­te in­ter­na­sjo­na­le fly­ene ut fra Hea­throw ikke har av­gang før nes­te for­mid­dag.

Om­vei­en via Oslo er hel­ler ikke noe al­ter­na­tiv. Ro­ga­len­din­ger be­las­tes med dy­re­re bil­let­ter og mer tid­kre­ven­de og ut­mat­ten­de rei­se. Oslo har all­tid va­ert et dår­lig al­ter­na­tiv for for­ret­nings­rei­sen­de fra Sola. I man­ge til­fel­ler må vi først rei­se bak­lengs til Gar­der­moen før vi fort­set­ter rei­sen sør el­ler vest­over.

Ve­sent­lig be­tyd­ning

For na­e­rings­li­vet er det vik­tig å hus­ke på at gode og hur­ti­ge kom­mu­ni­ka­sjo­ner er av ve­sent­lig be­tyd­ning. Det­te re­pre­sen­te­rer ikke ned­leg­gel­sen av for­mid­dags­ru­ten til Lon­don. Sola har de se­ne­re åre­ne også mis­tet vik­ti­ge fly­gin­ger til Frank­furt, Pa­ris, Bri­tish Air­ways ru­ter til Lon­don, Hous­ton og Rey­kja­vik med ras­ke for­bin­del­ser vi­de­re til USA og Ca­na­da. Det­te ram­mer na­e­rings­li­vet og set­ter dis­trik­tet fle­re ti­år til­ba­ke kom­mu­ni­ka­sjons­mes­sig. Mind­re ru­ter til Skott­land og Øst-Euro­pa kom­pen­se­rer ikke for ta­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.