Av­stands­for­els­ket i py­ja­mas

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Stel­la Ma­rie Bre­vik stel­la.ma­rie.bre­[email protected]­ten­bla­det.no

SUS: Som­mer­fug­ler, angst og DeLil­los er hjørne­stei­ne­ne i det nye «feel­good»-styk­ket til Bar­ne- og ung­doms­teat­ret (BUT) i Stav­an­ger.

På et lite leke­rom ved SUS står det to 16-årin­ger og tre 9-årin­ger og syn­ger DeLil­los sin låt «Tøff i py­ja­mas» for full hals, foran et pub­li­kum be­stå­en­de av barn, syke­plei­ere, for­eld­re og menn i dress.

En gave til SUS og tea­te­ret Bar­ne- og ung­doms­teat­ret (BUT) har i høst satt opp styk­ket «Tøff i py­ja­mas». Styk­ket hand­ler om to ung­dom­mer som er av­stands­for­els­ket i hver­and­re. De to får hjelp av tre små­søs­ken, en gi­tar og DeLil­los. Hjelpe­mid­ler de fles­te nok har brukt en el­ler an­nen gang.

Styk­ket blir et tea­ter­til­bud for barn og unge som er inn­lagt på SUS, men skal i til­legg va­ere en del av Ro­ga­land Tea­ters re­per­toar. Loge 5 Ves­ter­len er en Odd Fel­low-lo­sje i Stav­an­ger. Det er de­res med­lem­mer som har sam­let inn pen­ger for å gjø­re til­bu­det ved SUS til en rea­li­tet.

– Styk­ket vil gå én gang i må­ne­den, i to år ved SUS. Men vi hå­per så klart at vi får ut­vi­det til­bu­det, sier Trond Tofte­våg, over­mes­ter i Loge 5 Ves­ter­len.

Han er til ste­de sam­men med fle­re re­pre­sen­tan­ter fra Odd Fel­low-lo­sjen. De ble et be­vis på at BUT har greid å lage et styk­ke som ikke bare får barn, men også menn i dress, til å le.

Lat­ter­lig trist og se­riøst

– Trist og se­riøs gutt sø­ker trist og se­riøs jen­te til in­die­band, sier Odd (den for­els­ka gut­ten) og ser på sine tre små­søs­ken.

De tre har la­get en pla­kat for ham, for å hjel­pe bro­ren med å sik­re drømme­dama i py­ja­mas.

– Hva har dere gjort, ut­bry­ter han med gi­ta­ren på fan­get, og ser angst­fylt ned i gul­vet.

Pub­li­kum i det lil­le rom­met ler. Alle over 15 år har nok også – en gang i ti­den – hatt lyst på en trist og se­riøs part­ner som spil­ler i in­die­band.

Rom­met er nes­ten helt fullt, både med men­nes­ker og le­ker. Selv om et skue­spill fore­går foran deg, får du frem­de­les en fø­lel­se av syke­hus. Fra kor­ri­do­ren kom­mer det sta­dig nys­gjer­ri­ge syke­plei­ere som stik­ker ho­det inn. Sam­ti­dig som barne­gråt ald­ri er langt unna. Uten­for leke­rom­met er det hek­tisk, in­ne i leke­rom­met er det hek­tis­ke fø­lel­ser.

Den fi­nes­te jen­ta i klas­sen

– Sigrid er den fi­nes­te jen­ta i hele klas­sen, sier Odd.

– Nei, fort­set­ter han: Hun er den fi­nes­te jen­ta i hele ga­lak­sen.

Det står tre 9-årin­ger ikledd skinn­jak­ker og rock­er som bare det, sam­men med to ten­årin­ger som er vel­dig tøf­fe i py­ja­mas. I til­legg er to re­gis­sø­rer er for­nøy­de med mu­sikk­val­get.

– Vi fikk i opp­ga­ve å lage en fore­stil­ling for de på SUS. Det vi fikk be­skjed om var at styk­ket måt­te ha mu­sikk. Vi be­gyn­te å ten­ke mot barne­san­ger, men så tenk­te vi: tren­ger vi det? Til slutt lan­det vi på DeLil­los, for­tel­ler en av re­gis­sø­re­ne, Carl Jørn Jo­han­sen.

– Men vi måt­te spør­re SUS om det var greit at vi fikk barn til å snak­ke om røyk og si «jaeve­lig», men det gikk fint, sier han og smi­ler.

Jo­han­sen har re­gis­sert styk­ket sam­men med Ni­na Godt­libsen, men de unge skue­spil­ler­ne har hatt mye å gjø­re med hvor­dan slutt­pro­duk­tet ble se­en­de ut.

– Å job­be med det­te styk­ket har va­ert gøy, men slit­somt, sier Ca­mil­la Vå­land Fus­dahl og ler.

Tøf­fe i py­ja­mas var i hvert fall hele gjen­gen.

FREDRIK REFVEM

Mens ten­årin­ge­ne syn­ger om vondt i hjer­tet, er trio­en på 9-årin­ger mest opp­tatt av å rocke.

FREDRIK REFVEM

Det gjø­res klart til en skjøn­ne mam­sel­le.

FREDRIK REFVEM

Både Jan­ne Ma­rie og Svein In­ge Kal­le­vik og Al­vin og Bas­ti­an Bjørk­lund ser ut til å set­te pris på litt mu­si­kal i hver­da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.