Lyst i skyg­ge­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

PLATE: Mer me­lo­diøst enn man kan kre­ve.

Hjerte­slag: «Natt­sei­le­ren» (Ed­da)

Det har kom­met mye bra fra Ber­gen, og det ser ikke ut til å stop­pe med det førs­te. Hjerte­slag er fram­me ved album num­mer tre, fylt med det som vo­ka­list Ro­bert Ei­de­vik kal­ler semi-bio­gra­fis­ke teks­ter om bak­si­den av me­dal­jen. Sam­ti­dig er det opp­rør mot for­eldre­ge­ne­ra­sjo­nen fra en ge­ne­ra­sjon som selv er kom­met i for­eldreal­der. Mu­sik­ken er blan­ding av pop, pønk og rock. Blant det mest iøre­fal­len­de er «Det Ray­mond sa» og «Natt­sei­le­ren», sist­nevn­te om han som sit­ter alei­ne i ba­ren i skyg­gen av det som blir mor­gen­da­gen. Ele­gant for­mu­lert og prikk­fritt fram­ført. Noen band får du lyst til å opp­le­ve på konsert etter å ha hørt på dem, og for meg er Hjerte­slag et slikt. De kom­mer til Fol­ken 30. no­vem­ber, så mu­lig­he­ten er der. For­uten Ei­de­vik be­står ban­det av Ni­ko­las Jon Aar­land, Ole And­re Hjelm­ås, Tor­jus Rak­nes og Pet­ter Saet­re. Før el­ler se­ne­re bur­de de kun­ne hen­te hjem en Spelle­manns­pris, og like gjer­ne før som se­ne­re. Pri­sen skal hem, som de sier mel­lom regn­fjel­le­ne.

Bes­te spor: «Det Ray­mond sa», «Natt­sei­le­ren», «Sang 31».

Geir Fla­tøe

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.