At­le San­golt 80 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Si­vil­in­ge­ni­ør At­le San­golt, Sandnes, er 80 år 10. no­vem­ber.

At­le San­golt er født i Fa­na. Hans far, Kar­s­ten A. San­golt, var sjø­mann og omkom un­der kri­gen. Etter kri­gen kom Leif A. Lar­sen (Shet­landsLar­sen) for å snak­ke med At­les mor. Det end­te med at de ble gift, og At­le og hans yng­re søs­ter ble adop­tert av Lar­sen.

Etter mid­del­sko­le og exa­men ar­ti­um ut­dan­net han seg til si­vil­in­ge­ni­ør ved Uni­ver­sity of Strathclyde i Glas­gow, med ka­rak­te­ren First Class Honours. Han ble straks an­satt ved Det Nors­ke Ve­ri­tas. Etter tur­nus­tje­nes­te ar­bei­det han med EDB-styrke­be­reg­nin­ger (sta­tikk) på skip, bore­rig­ger og platt­for­mer som søk­te Ve­ri­tas-klas­se.

Han ap­pro­ber­te un­der­stel­let på Eko­fisk-platt­for­me­ne og med­vir­ket i be­ty­de­lig grad til suk­ses­sen Aker had­de med sin lan­ge se­rie av bore­rig­gen H3. Han var tek­nisk sjef i Sal­va­tor Norsk Bjerg­nings­kom­pag­ni, inn­til det­te sel­ska­pet ble lagt ned. Her fikk han med­vir­ke til ber­gin­gen av den førs­te H3-rig­gen, De­ep Sea Dril­ler, og trans­por­ten av ha­va­ris­ten til Akers dokk i Ver­dal.

Han var i noen år in­spek­tør for fire kje­mi­ka­lie­tan­ke­re i West­falLar­sens re­de­ri, før han i 1984 ble an­satt i Mo­bil Ex­plo­ra­tion Nor­way Inc., der han had­de fle­re stil­lin­ger i sel­ska­pet. Den kan­skje vik­tigs­te var som bud­sjett­an­svar­lig og re­sul­tat­kon­trol­lør for de man­ge forsk­nings­pro­sjek­te­ne som Mo­bil støt­tet i Nor­ge, både i forsk­nings­in­sti­tu­sjo­ner og i be­drif­ter.

Etter at Exxon og Mo­bil fu­sjo­ner­te, drev han sitt en­kelt­manns­fore­tak til han pen­sjo­ner­te seg i 2007. I den­ne ti­den var han først in­spek­tør, se­ne­re Fle­et Ma­na­ger, i re­de­ri­et Kris­ti­an Ger­hard Jeb­sen i Ber­gen.

Som ten­åring del­tok han i størje­fis­ke. Se­ne­re var han i Fis­keri­di­rek­to­ra­tets Osea­no­gra­fis­ke av­de­ling med på tokt langs kys­ten og i Ba­rents­ha­vet. En som­mer var han på is­lands­fis­ke etter sild med do­ry­er og snurpe­not. Han had­de en stør­re rol­le i spille­fil­men «Shet­lands­gjen­gen», som yngs­te mann om bord. Nes­te som­mer fei­rer han og kona gull­bryl­lup. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.