Skole­byg­ger vil ha er­stat­ning fra kom­mu­nen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Stein Hal­vor Jups­kås stein.jup­s­k­aas@af­ten­bla­det.no

TJENSVOLL: Bygge­ar­bei­de­ne er godt i gang for det nye High Five­byg­get ved Stav­an­ger Idretts­hall. Ut­byg­ger Sjur La­er­dal me­ner kom­mu­nen har solgt en for­uren­set tomt.

Da man be­gyn­te å gra­ve i tom­ta, kom det fram stør­re meng­der gam­melt av­fall som ble en strek i reg­nin­gen for pro­sjek­tet.

– Det drei­er seg om byg­nings­av­fall, sann­syn­lig­vis fra da Idretts­hal­len ble bygd. Vi me­ner opp­ryd­din­gen vil kos­te oss om lag en mil­lion eks­tra, og me­ner sam­ti­dig at det­te er kom­mu­nens an­svar, sier Sjur La­er­dal i ut­byg­ger­sel­ska­pet Forum Pluss.

Ad­vo­kat Ar­ne Of­te­dal har skre­vet brev til kom­mu­nen om sa­ken

I bre­vet he­ter det at ut­byg­ger har be­talt kom­mu­nen 12,6 mil­lio­ner for tom­ta, noe han ka­rak­te­ri­se­rer som en «me­get høy pris».

«Kjøpe­sum­men i seg selv ska­per selv­sagt for­vent­nin­ger om at Stav­an­ger kom­mu­ne i for­kant av sal­get har lagt all in­for­ma­sjon re­le­vant for kjø­per på bor­det. Det er mye som ty­der på at det ikke er skjedd her», skri­ver Of­te­dal, som mer enn an­ty­der at kom­mu­nen har brutt sin opp­lys­nings­plikt.

Kom­mu­nen på sin side av­vi­ser at det er holdt til­ba­ke opp­lys­nin­ger el­ler gitt urik­ti­ge opp­lys­nin­ger. I sva­ret av­vi­ses al­le krav om er­stat­ning un­der hen­vis­ning til at tom­ten ble solgt som den lig­ger.

Klart til skole­start Grave­ma­ski­ne­ne har va­ert i sving en tid på bygge­tom­ta, sen­tralt plas­sert mel­lom Stav­an­ger idretts­hall og Scan­dic Forum Ho­tel. Sjur La­er­dal for­sik­rer at dis­put­ten med kom­mu­nen ikke fø­rer til noen for­sin­kel­se.

– Vi leg­ger opp til at sko­len kan ta sine lo­ka­ler i bruk al­le­re­de i juli, og at res­ten for­hå­pent­lig­vis kan flyt­te inn i sep­tem­ber, sier La­er­dal.

Det er den pri­va­te vi­dere­gå­en­de sko­len Wang Topp­idrett og ung­doms­sko­len Wang Ung som skal ha den størs­te de­len av ny­byg­get. De to sko­le­ne hol­der i dag til på Vå­land og i Kan­nik. Øv­ri­ge area­ler i ny­byg­get skal bru­kes av Stav­an­ger kom­mu­nes hjemme­ba­ser­te tje­nes­ter for Mad­la og Tjensvoll. I til­legg blir det plass til blant an­net et tre­nings­stu­dio i byg­get som skal va­ere klar for åp­ning nes­te som­mer.

Hjemme­syke­pleie

Byg­get har fem eta­sjer med en skole­gård og opp­holds­are­al på ta­ket. Vi­de­re blir Stav­an­ger kom­mu­ne, av­de­ling for hjemme­ba­ser­te tje­nes­ter, en stor leie­ta­ker.

Byg­get skal også inne­hol­de et tre­nings­sen­ter og et mind­re High5 sports­ho­tell med en kom­bi­nert kan­ti­ne/ ba­ke­ri.

Det skal også byg­ges på en ny eta­sje på par­ke­ring­hu­set øst for Idretts­hal­len, der Hjemme­tje­nes­ten skal kun­ne få nok p-plas­ser for sine tje­neste­bi­ler med mu­lig­het for la­ding.

FORUM PLUSS

Slik skal sko­le- og na­e­rings­byg­get High5 bli se­en­de ut. Til venst­re Scan­div Forum Ho­tel.

STEIN HAL­VOR JUPS­KÅS

Bygge­ar­bei­de­ne på­går for fullt på tom­ta ved Stav­an­ger Idretts­hall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.