305 sen­abor­ter i fjor med bak­grunn i pa­ra­graf 2c

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

I fjor ble det gjen­nom­ført 305 abor­ter med bak­grunn i abort­lo­vens pa­ra­graf 2c som det nå er strid om.

Pa­ra­gra­fen sier at kvin­ner kan få inn­vil­get abort også etter tolv­te svan­ger­skaps­uke hvis det er stor fare for at bar­net kan få al­vor­lig syk­dom.

14 uli­ke dia­gno­ser lå til grunn for abor­te­ne, vi­ser tall avi­sen Da­gen har inn­hen­tet fra Me­di­sinsk Fød­sels­re­gis­ter.

Etter abor­ten blir fos­te­ret ob­du­sert, og dia­gno­se­ne re­gist­re­res i fød­sels­re­gis­te­ret. Hvert fos­ter kan ha fle­re dia­gno­ser.

Blant fost­re­ne som ble abor­tert i fjor var det 117 som had­de kro­mo­som­feil, i til­legg til 59 som had­de Downs syn­drom. 62 had­de også hjerte­feil.

I fjor var det 17 per­soner som søk­te om senabort for­di svan­ger­ska­pet, fød­se­len el­ler om­sor­gen for bar­net kan føre til «uri­me­lig be­last­ning for kvin­nens fy­sis­ke el­ler psy­kis­ke hel­se».(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.