Dømt for over­grep mot kvin­ne og jen­te på nach­spiel

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Cornelius Mun­kvik cornelius.mun­kvik@af­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Ret­ten fin­ner det be­vist at 40-årin­gen først be­føl­te en kvin­ne som sov, før han blot­tet seg for ei jen­te.

Én dag var satt av til retts­sa­ken mot 40-årin­gen som to gan­ger tid­li­ge­re er dom­felt. Han er­kjen­te ikke straff­skyld for ver­ken å ha fore­tatt en sek­su­ell hand­ling med noen som ikke had­de sam­tyk­ket i det, el­ler for å ha ut­vist sek­su­elt kren­ken­de ad­ferd over­for barn un­der 16 år.

I Stav­an­ger ting­rett ble han dømt for beg­ge de­ler.

To edru vit­ner

Lør­dag 1. april i fjor var til­tal­te ute på byen i Stav­an­ger sam­men med en ka­me­rat. Det sam­me var en av de for­na­er­me­de, som var ute sam­men med en venn­in­ne. De fire, som al­le var på­vir­ket av al­ko­hol, kjen­te ikke hver­and­re fra før. De møt­tes til­fel­dig og ble eni­ge om å ha nach­spiel hjem­me hos for­na­er­me­des venn­in­ne.

To vit­ner, søn­nen til for­na­er­me­des venn­in­ne og hans kja­eres­te – som også er for­na­er­met i sa­ken – var imid­ler­tid edru da de kom hjem tid­lig om mor­ge­nen.

Beg­ge så da at den til­tal­te 40-årin­gen be­føl­te og kys­set på for­na­er­me­de, som på det­te tids­punk­tet lå og sov.

Slo hull i stue­dør

Da blant an­net til­tal­tes ka­me­rat for­søk­te å få ham ut av hu­set, slo 40-årin­gen fle­re hull i en stue­dør. Også for det­te, som til­tal­te har er­kjent straff­skyld for, døm­mes han.

40-årin­gen døm­mes også for å ha tros­set og for å ha tru­et po­liti­tje­neste­menn.

En en­stem­mig rett døm­mer til­tal­te til feng­sel i 75 da­ger hvor­av 30 da­ger ut­set­tes med en prøve­tid på to år. Straf­fen er i tråd med ak­tors på­stand.

I til­legg døm­mes 40-årin­gen til å be­ta­le 60.000 kro­ner i opp­reis­nings­er­stat­ning til kvin­nen som han uten sam­tyk­ke be­føl­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.