Straffe­lo­ven pa­ra­graf 274

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Grov kropps­ska­de straf­fes med feng­sel inn­til ti år. Ved av­gjø­rel­sen av om kropps­ska­den er grov skal det sa­er­lig leg­ges vekt på om den har hatt til føl­ge uhel­bre­de­lig lyte el­ler ska­de, syk­dom el­ler ar­beids­udyk­tig­het av noen va­rig­het el­ler sterk smer­te, be­ty­de­lig ska­de el­ler død, og for øv­rig om den y a) har skjedd uten for­an­led­ning og har ka­rak­ter av over­fall, y b) er be­gått mot en for­svars­løs per­son, y c) har ka­rak­ter av mis­hand­ling, y d) er be­gått av fle­re i fel­les­skap, y e) er mo­ti­vert av for­na­er­me­des hud­far­ge, na­sjo­na­le el­ler et­nis­ke opp­rin­nel­se, re­li­gion, livs­syn, ho­mo­fi­le ori­en­te­ring el­ler ned­sat­te funk­sjons­evne, el­ler y f) er for­øvd ved bruk av kniv el­ler an­net sa­er­lig far­lig red­skap. y Den som vol­der be­ty­de­lig ska­de på en an­nens kropp el­ler hel­se, straf­fes med feng­sel inn­til 15 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.