Na­e­rings­dri­ven­de dømt til 3 år og 2 må­ne­ders feng­sel

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Dag-Hen­rik Fos­se dag.hen­rik.fos­se@af­ten­bla­det.no

LAG­MANNS­RET­TEN: En 47 åring fra Stav­an­ger er dømt for om­fat­ten­de øko­no­misk kri­mi­na­li­tet og moms­unn­dra­gel­se for mil­lion­be­løp, blant an­net ved ei­en­doms­ut­leie, drift av dag­lig­vare­bu­tikk og gate­kjøk­ken.

47-årin­gen var en av de størs­te ei­en­doms­kon­ge­ne og stor in­nen­for bo­lig­ut­leie i Stav­an­ger.

Ulov­li­ge mil­lion­ut­tak

Man­nen fra Stav­an­ger er dømt for brudd på mer­verdi­av­gifts­lo­ven, bok­fø­rings­lo­ven og straffe­lo­ven.

Man­nens anke har der­for ikke ført frem.

– Vi er sterkt uenig i re­sul­ta­tet fra lag­manns­ret­ten, og vil dis­ku­te­re dom­men med vår kli­ent. Jeg leg­ger til grunn at vi vil anke dom­men, sier ad­vo­kat Chris­ti­an Flem­men Jo­han­sen til Af­ten­bla­det. Han er man­nens for­sva­rer sam­men med ad­vo­kat Je­sper Aa­se­rud.

Lag­manns­ret­ten me­ner man­nen har gjort ulov­li­ge ut­tak og over­fø­rin­ger for na­er 4,3 mil­lio­ner, og unn­dratt moms for 720.000 kro­ner.

Dom­men fra Gulating lagmannsrett er i tråd med dom­men fra Stav­an­ger ting­rett når det gjel­der leng­den på feng­sels­straf­fen. Men ting­ret­ten vil­le inn­dra 2 mil­lio­ner kro­ner. Lag­manns­ret­ten har re­du­sert be­lø­pet til 700.000 kro­ner.

Retts­sa­ken i Stav­an­ger ting­rett gikk høs­ten 2016, og ting­retts­dom­men ble av­sagt i ja­nu­ar 2017. Anke­sa­ken i Gulating lagmannsrett, ble ført høs­ten 2018. Dom­men der ble av­sagt i be­gyn­nel­sen av no­vem­ber.

Tvangs­av­vik­ling og kon­kurs Lag­manns­ret­ten un­der­stre­ker at det i den­ne sa­ken har va­ert gjen­tat­te brudd på et til­lits­ba­sert of­fent­li­ge skat­te- og av­gifts­sys­tem, der fel­les­ska­pets ver­di­er er klart ska­de­li­den­de. Ret­ten me­ner også at gro­ve for­søm­mel­ser som gjel­der øko­no­misk utro­skap, har re­du­sert dek­nings­mu­lig­he­te­ne for and­re kre­di­to­rer.

Samt­li­ge sel­ska­per som er om­fat­tet av til­ta­len, er en­ten tvangs­av­vik­let el­ler gått kon­kurs. Man­nen har også blan­det sam­men na­e­rings­virk­som­het og pri­vat virk­som­het, går det frem av dom­men.

De ulov­li­ge ut­ta­ke­ne skal ha gått til pri­vat for­bruk og svart av­løn­ning til med­ar­bei­de­re i sel­ska­per der han var dag­lig le­der, frem­går det av dom­men.

Kan ikke dri­ve na­e­ring Man­nen har hen­tet pen­ger der de var, uav­hen­gig av om bru­ken kun­ne re­la­te­res til det sel­skap hvor pen­ge­ne ble tatt fra, he­ter det i dom­men. 47-årin­gen døm­mes også til tap av rett til å dri­ve selv­sten­dig na­e­rings­virk­som­het, og kan ikke va­ere dag­lig le­der el­ler inne­ha le­den­de stil­ling i noe sel­skap. Han kan hel­ler ikke sit­te i noe sel­skaps sty­re.

Man­nen må iføl­ge dom­men be­ta­le 720.000 kro­ner i skade­er­stat­ning til sta­ten, og får inn­dratt 700.000 kro­ner.

Fra 2008 har han bare dre­vet med ut­leie.

Lag­manns­ret­ten av­vis­te først an­ken over be­vis­be­døm­mel­sen un­der skyld­spørs­må­let i ting­ret­ten, men Høy­este­retts anke­ut­valg opp­he­vet lag­manns­ret­tens av­gjø­rel­se. An­ken, som også gjel­der saks­be­hand­lin­gen, ble i sin hel­het hen­vist til anke­for­hand­ling i lag­manns­ret­ten.

Til fra­trekk i dom­men på 3 år og to må­ne­der går ut­holdt va­re­tekt med 440 da­ger.

Dom­men er ennå ikke retts­kraf­tig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.