45-åring dømt for å ha in­ji­sert sin sønn med do­ping­mid­ler

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Cornelius Mun­kvik cornelius.mun­kvik@af­ten­bla­det.no

RO­GA­LAND: Så sent som i 2015 ble til­tal­te dømt i Stav­an­ger ting­rett for re­gel­mes­sig å ha in­ji­sert sin sønn i en pe­rio­de på fire år fra søn­nen var 10. Nå døm­mes han igjen for å ha in­ji­sert do­ping­mid­ler i søn­nen fra for­na­er­me­de var 16 til han ble 18 år.

En 45 år gam­mel mann er i Ja­eren ting­rett dømt til ett år og fire må­ne­ders ube­tin­get feng­sel for det en en­stem­mig rett me­ner er mis­hand­ling i na­ere re­la­sjo­ner.

Seks da­ger var satt av til den me­get spe­si­el­le straffe­sa­ken hvor til­tal­te møt­te og er­kjen­te seg ikke skyl­dig etter til­ta­len.

Iføl­ge til­tal­te, som selv har va­ert kropps­byg­ger og brukt do­ping­mid­ler, ble han først i etter­tid klar over at søn­nen had­de brukt ana­bo­le ste­roi­der. Ret­ten fin­ner det imid­ler­tid be­vist at det var til­tal­te som in­ji­ser­te do­ping­mid­le­ne i søn­nen.

I den fers­ke dom­men står det at til­tal­te fle­re gan­ger har for­søkt å pres­se søn­nen til å for­kla­re seg usant. Blant an­net skal fa­ren ha sagt at han ri­si­ke­rer tolv års feng­sel om ikke søn­nen ly­ver i ret­ten. For­sø­ket på å på­vir­ke og pres­se for­na­er­me­de skal ha fort­satt også un­der retts­sa­ken i Ja­eren ting­rett.

Det nye mis­hand­lings­for­hol­det ble an­meldt av for­na­er­me­de i ja­nu­ar 2016. Det ble tatt fle­re av­hør av gut­ten, som da var 17 år gam­mel. Dis­se av­hø­re­ne skul­le bli vik­ti­ge i ret­tens vur­de­ring av skyld­spørs­må­let.

I ret­ten var nem­lig for­na­er­me­des for­kla­ring ut­pre­get for­be­hol­den, vag og unn­vi­ken­de. Ret­ten er ikke i tvil om at det­te er en di­rek­te føl­ge av kon­takt, mis­bruk av for­na­er­me­des lo­ja­li­tet, og press fra til­tal­te som det fin­nes be­vist har for­søkt å på­vir­ke søn­nen. I av­hø­re­ne for­klar­te imid­ler­tid for­na­er­me­de seg ty­de­lig og pre­sist om hvor­dan til­tal­te re­gel­mes­sig had­de in­ji­sert ham med do­ping­mid­ler.

FOTO: KRIS­TI­AN JA­COB­SEN

Ad­vo­kat Si­gurd Røn­nin­gen, som er den til­tal­te 45-årin­gens for­sva­rer, sier at det fore­lø­pig ikke er tatt stil­ling til om dom­men skal an­kes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.