Kan bli kå­ret til ver­dens bes­te di­gi­ta­le bygge­pro­sjekt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Kjell-Ivar Gilje Grøn­dal kjell.ivar.gron­dal@af­ten­bla­det.no

KÅRING: Det nye syke­hu­set på Ul­land­haug kjem­per mot et an­net syke­hus i USA og et spek­ta­ku­la­ert tårn i Bei­jing om å bli kå­ret til ver­dens bes­te di­gi­ta­le bygge­pro­sjekt.

– Vi har sky­høye am­bi­sjo­ner når det kom­mer til di­gi­ta­li­se­ring. Ikke bare skal vi byg­ge det bes­te syke­hu­set vi kan for de pen­ge­ne vi har i Stav­an­ger. Vi skal også plan­leg­ge og job­be smar­te­re. Og vi skal ut­vik­le me­to­der som mu­lig­gjør at fram­ti­dens syke­hus byg­ges bed­re enn i dag. At vårt ar­beid nå er i fi­na­len som et av ver­dens tre bes­te, vi­ser at vi er på rett vei, sier pro­sjekt­di­rek­tør for SUS2023, Ka­ri Gro Jo­han­son, i en presse­mel­ding.

Stav­an­ger Uni­ver­si­tets­syke­hus kon­kur­re­rer mot det ki­ne­sis­ke sig­nal­byg­get Bei­jing CBD Z6 Tow­er og ame­ri­kans­ke Pied­mont At­lan­ta Ho­s­pi­tal om å va­ere ver­dens bes­te di­gi­ta­le bygge­pro­sjekt. To­talt ble det inn­sendt 196 pro­sjek­ter fra hele ver­den. Tirs­dag i nes­te uke kom­mer sva­ret på om SUS2023 går helt til topps.

Det er den ame­ri­kans­ke IT-gi­gan­ten Auto­desk som kå­rer ver­dens bes­te di­gi­ta­le bygge­pro­sjekt på ver­dens størs­te di­gi­ta­li­se­rings­kon­fe­ran­se for byg­genae- rin­gen. Den år­li­ge kon­fe­ran­sen sam­ler over 10.000 arkitekter, in­ge­ni­ø­rer og en­tre­pre­nø­rer i fire da­ger for å la­ere av de bes­te in­ter­na­sjo­na­le pro­sjek­te­ne.

Iføl­ge presse­mel­din­gen er SUS2023 med i fi­nale­fel­tet på grunn av en di­gi­tal løs­ning som mu­lig­gjør in­du­stria­li­sert byg­ging med høy kva­li­tet, et 3D-stu­dio der bru­ker­grup­per kan tes­te syke­hu­set før det byg­ges, og bruk av tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger for å ef­fek­ti­vi­se­re bygge­plas­sen.

– Ned­gangs­ti­den i olje­in­du­stri­en åp­net en mu­lig­het. Skal man byg­ge un­der kre­ven­de for­hold off­shore, må man bru­ke pre­fab­rik­ker­te og mo­dul­ba­ser­te løs­nin­ger. Alt må va­ere pak­ket rik­tig og sendt til rett sted til rett tid. Den­ne kom­pe­tan­sen sit­ter i Stav­an­ger, og vi men­te det var mu­lig å også be­nyt­te det­te på land­ba­ser­te pro­sjek­ter. Lo­kal industri re­spon­der­te po­si­tivt og raskt da vi in­vi­ter­te dem med på syke­hus­pro­sjek­tet selv om de­res er­fa­ring i ho­ved­sak er knyt­tet til off­shore­virk­som­het. Den­ne umid­del­ba­re til­pas­nings­ev­nen tror jeg er helt unik for Stav­an­ger-re­gio­nen, sier Jo­han­n­es Eg­gen, pro­sjekt­le­der for ar­ki­tekt­team­et og se­nior­part­ner i Nor­dic Office of Ar­chitec­tu­re.

Vi­de­re i presse­mel­din­gen står det: «Di­gi­ta­li­se­ring og in­du­stria­li­se­ring av bygge­bran­sjen vil føre til sto­re ge­vins­ter for al­le in­volver­te. Ved at mo­du­ler pro­du­se­res un­der kon­trol­ler­te for­hold re­du­se­rer man an­tall feil i pro­sjek­te­ne, man får en ras­ke­re pro­sess og har mu­lig­he­ten til å øke kva­li­te­ten be­trak­te­lig».

– Vi har som vi­sjon å kun­ne byg­ge syke­hu­set uten bruk av bo­ring, kap­ping og til­pas­ning på ste­det. Så mye som mu­lig skal kom­me flat­pak­ket el­ler som fer­di­ge mo­du­ler man bare kan løf­te inn og kob­le sam­men i byg­get. I til­legg har di­gi­ta­li­se­rin­gen gjort det mu­lig å in­volve­re alt fra le­ve­ran­dø­rer, sne­k­ke­re, syke­plei­ere og le­ger al­le­re­de nå i plan­leg­gings­fa­sen. Det be­tyr bed­re løs­nin­ger og faer­re feil når syke­hu­set byg­ges og står fer­dig, sier Jo­han­son.

Nå skal ar­bei­de­ne med syke­hu­set ly­ses ut i over 70 en­tre­pri­ser. Sty­ret vekt­la tid­lig i pro­ses­sen at valg av en­tre­prise­mo­dell skal sik­re at lo­ka­le til­by­de­re kan del­ta og ha mu­lig­het til å va­ere kon­kur­ranse­dyk­ti­ge le­ve­ran­dø­rer i gi­gant­pro­sjek­tet.

Bygge­start for­ven­tes å va­ere på vår­par­ten 2019, og inn­flyt­ting i 2023.

Team­et og sam­ar­beids­part­ne­re i pro­sjek­tet er COWI og Nor­dic – Office of Ar­chitec­tu­re, AART ar­chitects, Aas-Ja­kob­sen AS, SLA, Byg­g­ana­ly­se, Bry­den Wood og SUS2023

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.