– Van­lig prak­sis å sei­le uten AIS

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Kris­tin Jan­sen kris­ti­an.jan­sen@bt.no

BER­GEN: Et vakt­lag på fem per­soner be­man­ner bro­en døg­net rundt på KNM «Thor Hey­er­dahl». Natt til tors­dag ble skips­sjef Da­ni­el Tho­mas­sen vek­ket av be­skje­den om at søs­ter­ski­pet had­de kol­li­dert med et tank­skip.

Om bord på KNM «Thor Hey­er­dahl» i By­fjor­den i Ber­gen går kor­te be­skje­der går ef­fek­tivt mel­lom be­set­nin­gen. To me­ni­ge står på hver sin side av bro­en.

Hvert mins­te lil­le far­tøy som ob­ser­ve­res i kik­ker­ten mel­des inn til vakt­sjef Tho­mas Rei­tan midt i rom­met. Vakt­sje­fens as­sis­tent, som har et sa­er­lig an­svar for na­vi­ga­sjon, har plass like ved si­den av. Rett bak står en me­nig ror­mann.

Slik be­man­nes bro­en på fre­gat­te­ne døg­net rundt. Vakt­la­ge­ne går vak­ter på fire ti­mer, etter­fulgt av åtte ti­mer med fri.

Vil ikke spe­ku­le­re

– Vi leg­ger stor vekt på op­tisk ut­kikk, un­der­stre­ker skips­sjef Tho­mas­sen til Ber­gens Ti­den­de.

Når han gjen­nom­går ru­ti­ne­ne for fre­gat­te­ne, er det vans­ke­lig å for­stå at søs­ter­ski­pet KNM «Hel­ge Ing­stad» kun­ne smel­le sam­men med et di­gert tank­skip. Tho­mas­sen vil ikke spe­ku­le­re i hva som kan hva va­ert år­sa­ken til kol­li­sjo­nen, men han for­tel­ler gjer­ne om prak­si­sen om bord i KNM «Thor Hey­er­dahl».

KNM «Hel­ge Ing­stad» had­de anti­kol­li­sjons­sys­te­met AIS av­skrudd da ski­pet kolliderte. Tho­mas­sen be­kref­ter at det­te er helt van­lig prak­sis.

– Vi sei­ler nok of­te­re uten AIS enn med. Å sen­de ut far­tøy­ets iden­ti­tet og po­si­sjon er ikke for­en­lig med mi­li­ta­ere ope­ra­sjo­ner. Men når vi vel­ger å slå det av, så øker det an­sva­ret vårt i for­hold til å va­ere opp­merk­som­me på kol­li­sjons­fare, sier skips­sje­fen.

Ved ned­satt sikt, tran­ge far­vann og stor trafikk skal AIS bru­kes, også av krigs­ski­pe­ne.

– Hvis det er sik­ker­hets­mes­sig nød­ven­dig, så vil vi slå det på, un­der­stre­ker Tho­mas­sen.

Ikke på­lagt los

Men selv uten AIS vil be­set­nin­gen få vars­ler om kol­li­sjons­fare. Ved hjelp av sys­te­met ARPA blir and­re far­tøy ru­tine­mes­sig plot­tet inn i et ra­dar­sys­tem. Der­som far­tøy­ene kom­mer for na­er­me hver­and­re vil det sen­des ut var­sel.

Lan­ter­ner skal bi­dra til at fre­gat­ten blir sett når den sei­ler i mør­ke. Iføl­ge Tho­mas­sen er det ru­ti­ne at dis­se er tent fra sol­ned­gang til sol­opp­gang.

Da KNM «Hel­ge Ing­stad» kolliderte med «So­la TS», var det bare tank­ski­pet som had­de los om bord. Det­te er helt van­lig prak­sis iføl­ge skips­sje­fen. – Vi er ikke på­lagt å ha los langs norske­kys­ten. Det set­ter vel­dig sto­re krav til na­vi­ga­tø­re­ne våre. Der­for leg­ger vi sva­ert stor vekt på kyst­sei­las i tran­ge far­vann un­der opp­la­e­rin­gen av dem, sier Tho­mas­sen.

– De bes­te fol­ke­ne vi har

Med på By­fjor­den er også sjef for Ma­ri­nen, Ru­ne An­der­sen. Han un­der­stre­ker at han for øye­blik­ket er mest opp­tatt av å iva­re­ta be­set­nin­gen fra KNM «Hel­ge Ing­stad». Al­le de 137 som var om bord, var i går fort­satt sam­let på Haa­kons­vern.

– Jeg er vel­dig for­nøyd med skips­sje­fen som le­det ak­sjo­nen og ber­gin­gen av be­set­nin­gen. Det står stor re­spekt av må­ten de har opp­trådt på, sier An­der­sen. Be­set­nin­gen får hjelp både til å be­ar­bei­de opp­le­vel­se­ne sine og til prak­tis­ke ut­ford­rin­ger de måt­te ha. Blant an­net mang­ler de fles­te både pass, pen­ger og bank­kort.

Vi sei­ler nok of­te­re uten AIS enn med. Å sen­de ut far­tøy­ets iden­ti­tet og po­si­sjon er ikke for­en­lig med mi­li­ta­ere ope­ra­sjo­ner.

Da­ni­el Tho­mas­sen, skips­sjef

EI­RIK BREKKE

Da­ni­el Tho­mas­sen lå og sov da KNM «Hel­ge Ing­stad» kolliderte. Han er opp­tatt av at be­set­nin­gen klar­te seg bra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.