For Trump og USA går vei­en vi­de­re, men in­gen vet hvor­hen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Arild I. Ols­son Washing­ton arild.in­ge.ols­son@ af­ten­bla­det.no

USA: Valg­re­sul­ta­tet fø­rer til at USA har fått en po­li­tisk delt na­sjo­nal­for­sam­ling. Det be­tyr at kapp­lø­pet mot nes­te valg - pre­si­dent­val­get i 2020 - er i gang, og at mye av kam­pen kom­mer til å stå i Kon­gres­sen.

– Re­pub­li­ka­ner­ne øde­la valg­kvel­den for man­ge de­mo­kra­ter, sier Bo­ris Epshteyn.

Den sov­jet­fød­te ame­ri­ka­ne­ren er en av de mest mar­kan­te kom­men­ta­to­re­ne og ana­ly­ti­ker­ne på høyre­si­den i ame­ri­kansk po­li­tikk. Han job­bet tid­li­ge­re for Do­nald Trump i Det hvi­te hus. Han er i godt hu­mør.

– Det re­pub­li­kans­ke par­ti­et be­holdt ma­jo­ri­te­ten i Se­na­tet, men tap­te fler­tal­let i Re­pre­sen­tan­te­nes hus. Når det gjel­der gu­ver­nør­val­ge­ne, me­ner jeg at Re­pub­li­ka­ner­ne grei­de å hol­de stil­lin­gen, sier han.

Foran val­get tirs­dag had­de De­mo­kra­te­ne 16 gu­ver­nø­rer i USAs 50 del­sta­ter. 36 av dem var på valg i år og De­mo­kra­te­ne vant 7 nye og har nå 23, snaut halv­par­ten, alt­så.

Kri­ti­se­rer De­mo­kra­te­ne Epshteyn tror De­mo­kra­te­ne er på vil­le vei­er.

– Hvor­dan på­vir­ker re­sul­ta­te­ne av mel­lom­val­get ame­ri­kansk po­li­tikk i ti­den som kom­mer?

– Jeg reg­ner med at De­mo­kra­te­ne vil bru­ke fler­tal­let i Hu­set til å gjø­re det vans­ke­lig for pre­si­den­ten å gjen­nom­føre sin po­li­tikk, samt at de vil ta ini­tia­tiv til etter­forsk­nin­ger mot ham, i ste­det for å kon­sen­tre­re seg om å få til en kon­struk­tiv sty­ring av lan­det. De er ikke in­ter­es­sert i å gjø­re li­vet bed­re for ame­ri­ka­ner­ne, og vet du hva? Det er in­gen vin­ner­stra­te­gi for nes­te pre­si­dent­valg, hum­rer den røs­li­ge og kon­ser­va­ti­ve re­pub­li­ka­ne­ren.

– Skrem­mer det ikke Re­pub­li­ka­ner­ne at De­mo­kra­te­ne fikk fire mil­lio­ner fle­re stem­mer enn dem ved Kon­gress­val­get? Det må jo bety at USA be­ve­ger seg mot venst­re?

– Nei, nei. Den blå bøl­gen man­ge så fram til, ble bare til uskyl­dig skvul­ping, av­slut­ter han.

På and­re si­den av de po­li­tis­ke skille­lin­je­ne, rå­der det frykt og usik­ker­het.

To år er lang tid

To år er lang tid i ame­ri­kansk po­li­tikk, me­ner ana­ly­ti­ker­ne i Washing­ton D.C.

Hil­la­ry Clin­ton fikk tre mil­lio­ner fle­re stem­mer enn Do­nald Trump ved for­ri­ge pre­si­dent­valg. Fak­tisk slo hun ham med to pro­sent høy­ere opp­slut­ning. Pro­ble­met til Det de­mo­kra­tis­ke par­ti­et er at det ame­ri­kans­ke valg­sys­te­met ikke er ma­te­ma­tisk rett­fer­dig. Der­for slår det ut til Re­pub­li­ka­ner­nes for­del at de har størst opp­slut­ning i land­li­ge valg­kret­ser med få inn­byg­ge­re som er enk­le å vin­ne, mens De­mo­kra­te­ne er blitt et ty­pisk by­par­ti. De­mo­kra­te­ne må rett og slett ha el­le­vilt man­ge fle­re stem­mer enn Re­pub­li­ka­ner­ne for å vin­ne.

– Ame­ri­kansk po­li­tikk hand­ler nå om liv og død, sier den nors­ke, New York-ba­ser­te jour­na­lis­ten Vegard Te­nold Aase.

Hvert valg er «ti­de­nes vik­tigs­te valg». Fron­te­ne er stei­le.

– De ser ikke på hver­and­re som po­li­tis­ke mot­stan­de­re her len­ger, men som fien­der, sier han.

– Hva sy­nes du om det?

– Jeg tror det er far­lig, men sam­ti­dig som kon­tras­te­ne er sto­re, er mye som før. Alt hand­ler om hvor du kom­mer fra og hvor du bor, egent­lig. Det er for ek­sem­pel in­gen som bryr seg om Re­pub­li­ka­ner­ne i New York, sier han.

I Char­lottesvil­le, Vir­gi­nia, sit­ter 59-åri­ge Victoria Buruss-Jo­nes og fryk­ter fram­ti­den.

– De­mo­kra­te­ne må ta over. De må ta oss til­ba­ke til der vi kom fra. Til et Ame­ri­ka der folk har re­spekt for hver­and­re og sto­ler på hver­and­re. Alt går i opp­løs­ning nå. Vi må stan­se Trump før det er for sent, av­slut­ter den afro­ame­ri­kans­ke mid­del­klasse­kvin­nen.

Uav­hen­gi­ge eks­per­ter i Washing­ton D.C. gir hen­ne grunn til å va­ere be­kym­ret.

Ana­ly­ti­ker­ne i Po­li­ti­co me­ner det ser lyst ut for enda en Trump­pe­rio­de fra 2020 om han grei­er å hol­de på vel­ger­ne i rust­bel­tet og

SUSAN WALSH, AP/SCANPIX

Bo­ris Epshteyn (til venst­re) er tid­li­ge­re spe­sial­råd­gi­ver for Do­nald Trump. Her sam­men med Sean Spi­cer.

ARILD I. OLS­SON

Vegard Te­nold Aase sy­nes ut­vik­lin­gen i USA er far­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.