Hva kan Trump få gjen­nom i Kon­gres­sen?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Etter mel­lom­val­get i USA er mak­ten i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen for­delt mel­lom De­mo­kra­te­ne i Re­pre­sen­tan­te­nes hus og Re­pub­li­ka­ner­ne i Se­na­tet. Hva be­tyr det­te og hva kan pre­si­dent Do­nald Trump få gjen­nom­ført?

Se­na­tet og Re­pre­sen­tan­te­nes hus: y Se­na­tet og Re­pre­sen­tan­te­nes hus de­ler mak­ten når det skal ved­tas lo­ver, skat­ter og be­vilg­nin­ger. Beg­ge kam­re­ne kan end­re el­ler for­kas­te lov­for­slag som er ved­tatt i det and­re. y Når mak­ten i Kon­gres­sen er delt mel­lom de to par­ti­ene, vil det bli langt vans­ke­li­ge­re å få ved­tatt lov­for­slag. y For at en lov skal tre i kraft må den un­der­skri­ves av pre­si­den­ten. Hvis pre­si­den­ten ned­leg­ger veto, må lo­ven støt­tes av to tre­de­ler i Re­pre­sen­tan­te­nes hus og Se­na­tet for å kun­ne tre i kraft. y Se­na­tet ved­tar pre­si­den­tens ut­nev­nel­se av blant an­net fø­de­ra­le dom­me­re og høy­este­retts­dom­me­re. Se­na­tet har 16 fas­te ko­mi­te­er. I til­legg kan de opp­ret­te mid­ler­ti­di­ge ko­mi­te­er og grans­kin­ger. y I riks­retts­sa­ker er det Re­pre­sen­tan­te­nes hus som rei­ser an­kla­ge, men Se­na­tet som døm­mer. y Re­pre­sen­tan­te­nes hus har 20 ko­mi­te­er, til­syn med etter­ret­nings­tje­nes­ten og de kan opp­ret­te mid­ler­ti­di­ge spe­sial­ko­mi­te­er for å gjen­nom­føre gransk­nin­ger.

Pre­si­dent­ord­re: y USAs pre­si­dent kan ut­ste­de så­kalt pre­si­dent­ord­re, som gir in­struk­ser til for­valt­nin­gen om lo­vens an­ven­del­se. Kan ha sam­me kraft som en lov. y Kan sam­men­lig­nes med for­skrif­ter gitt av Kon­gen i stats­råd i det nors­ke sys­te­met. y Bru­kes gjer­ne for å få gjen­nom po­li­tikk uten å først måt­te få den ved­tatt i Kon­gres­sen. y Må ikke stri­de mot grunn­lo­ven el­ler lo­ver gitt av Kon­gres­sen. Det av­gjø­res i så fall av dom­sto­len. Et de­kret el­ler pre­si­dent­ord­re kan bli stan­set inn­til dom­men er fer­dig. y Pre­si­den­ten står fritt til å om­gjø­re al­le pre­si­dent­ord­rer gitt av tid­li­ge­re pre­si­den­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.